Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за Римско право и историју државе и права.

Мирјана Мишкић, мр

Виши асистент
  • Број телефона 051 339 019
  • Email m.bogunovic@pravobl.org
  • Консултације Пон.: 13.00-15.00 Петак: 9.00-11.00
  • Број кабинета 18 (приземље)
"Ужа научна област: Римско право, Историја државе и права."

Предмети: Римско право

Основни биографски подаци
  • Датум и мјесто рођења: 17.06.1986. Приједор
  • Основне студије: 2005-2010. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
  • Мастер студије: Мастер тезу под називом "Одговорност за ненамјерно наношење штете код деликта Damnum iniuria datum" одбранила 10.11.2010. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
Радно ангажовање
  • 2011 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент на предмету Римско право;
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Објавила већи број научних и стручних радова од којих су значајнији: Нека разматрања о положају светих ствари (res sanctae) у римском праву, Српска правна мисао 46, Бања Лука, 2013; Проблеми каузалитета у аквилијанској казуистици, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 4/2013, Нови Сад 2013; Објективна одговорност у римском праву, Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци 36, Бања Лука 2014.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.