Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за кривично право

Академик проф. др Станко Бејатовић

Редовни професор
 • Број телефона +387 51 339 015
 • Email stanko.bejatovic@pf.unibl.org
 • Консултације Послије
  предавања
 • Број кабинета 4 (приземље)
"Научна област: Кривично право и кривично процесно право"

Предмети: Међународно кривично право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 21.07.1952. Гацко
 • Основне студије: 1972-1974. Правни факултет Универзитета у Сарајеву
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Поврат у Кривичном праву СФРЈ" одбранио 1977. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
 • Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом "Условна осуда" одбранио 1983. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
Радно ангажовање
 • 2015 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - редовни професор на предмету: Међународно кривично право;
 • 1987 - данас --- Правни факултет Универзитета у Крагујевцу - доцент, ванредни професор, редовни професор на предмету: Кривично процесно право;
 • 1987 - данас --- Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд.
Функције и мандати
 • ???? - данас --- Декан Правног факултета Универзитета у Крагујевцу;
 • ???? - данас --- Директор Института за криминолошка и социолошка истраживања Београд;
 • ???? - данас --- Предсједник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Радио је или ради на више од 35 научно-истраживачких пројеката од којих су неки и међународног и макро картактера. Један од ових пројеката реализован је с колегама из Института гасударства и права РАН (Москва) под руководством профессора Савицкого. За изуетан допринос у раду на пројекту 2004. год. награђен је од стране Министарства науке Републике Србије а пројекат којим је руководио проглашен је за најуспешнији пројекат из области друштвених наука у Републици Србији. Реч је о макро-пројекту ,,Права и слободе човека у концепту новог законодавства Републике Србије“.
Активни је учесник преко 150 научних скупова - семинара, округлих столова и др. (међународног и националног картактера широм свијета). Аутор је 28 књига монографског и уџбеничког карактера.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.