Б И О Г Р А Ф И Ј А – Ђорђе (Драшко) Папак

Ђорђе (Драшко) Папак рођен је 27. новембра 1993. године у Приједору. У Бања Луци је завршио средњу Економску школу 2012. године. Академске 2012/2013. године уписао је Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, а звање дипломирани правник је стекао 2017. године. Приправнички стаж је одрадио током 2019. године у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске. Од 2020-2021. године је био запослен у Sberbank а.д. Бања Лука, на радном мјесту стручни сарадник за правне и административне послове, асистент секретара банке. Тренутно је запослен у Министарству трговине и туризма Републике Српске, као виши стручни сарадник за правне послове и праћење законске регулативе.

Академске 2018/2019 уписао је други циклус студија, студијски програм „Пословно право“, на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Положио је све испите предвиђене Наставним планом и програмом Студија. Тему мастер рада под називом “Организациона структура и управљање кредитним организацијама у компанијском праву Републике Српске“ је пријавио у децембру 2021. године, а Научно-наставно вијеће Правног факултета на сједници дана 17.01.2022. г. је прихватило горе наведену тему мастер рада и именовало ментора др Зорана Васиљевића, ванредног професора Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Мастер рад је завршио 03.06.2022. године.

Данас, 22. новембра 2022. године брани мастер рад под називом „Организациона структура и управљање кредитним организацијама у компанијском праву Републике Српске “, пред овом уваженом Комисијом; др Марко Рајчевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, предједник, др Дамјан Даниловић, доцент Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, члан и др Зоран Васиљевић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан-ментор.