ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 3

Изучавање статуса субјеката и послова новчаног промета и промета хартијама од вриједности.

Појам, предмет и историјски развој банака и банкарских послова. Банке (појам, врсте, функција, оснивање и правила пословања, чланство у банци, имовински односи у банци, органи банке). Друге финансијске организације (микрокредитне организације, штеднокредитне организације). Удружења банака и других финансијских организација. Банкарски клијенти. Надзор над пословањем банака (Агенција за банкарство). Централна банка БиХ. Депозитни послови (уговор о новчаном депозиту, уговор о улогу на штедњу, уговор о депоновању хартија од вриједности, уговор о сефу). Уговор о кредиту (појам, врсте, правна природа, закључење, права и обавезе, престанак уговора, посебни кредитни послови). Есконтни посао. Уговор о форфетирању. Уговор о факторингу. Уговор о текућем рачуну. Банкарски емисиони посао. Банкарска дознака. Документарни инкасо. Документарни акредитив. Банкарска гаранција. Банкарско јемство и други инструменти обезбјеђења плаћања. Мјеница и чек. Појам, предмет и историјски развој берзанског права. Појам, врсте и историјски развој берзи. Берза (правни положај, оснивање, органи, запослени, чланови, тржишта, пословање, престанак, одговорност за обавезе). Брокерско-дилерско друштво (трговац). Посебни учесници у трговини хартијама од вриједности. Надзор над учесницима трговине. Берзански посао. Престанак и испуњење берзанског посла. Однос трговца са клијентом. Посебни берзански послови. Берзанске смицалице (казнено берзанско право). Право вриједносница.

Студент стиче знање о статусу, организацији и функционисању финансијских организација, које може да примјени у пракси радом у банкама, берзама, микрокредитним, штеднокредитним и другим финансијским организацијама, као и управним организацијама које се баве надзором над радом финансијских организација, судовима и слично. Такође, стиче се и потребно теоретско знање о пословима банкарског и берзанског права које се може примјенити у пракси.

Предавања, вјежбе, консултације, семинарски радови, посјете судска и пракса у банкама, берзи, специјализованим управним организацијама за надзор над радом финансијских организација (тржиштем новца и хартија од вриједности).

[1] Стеван Шогоров, Банкарско право, Правни факултет, Нови Сад, 2005;

[2] Небојша Јовановић, Берзанско право, Правни факултет, Београд, 2009.

ПРЕДАВАЧИ

Зоран Васиљевић

проф. др

Ужа научна област Пословно (трговинско) право