Деканат Правног факултета Универзитета у Бањој Луци састоји се од декана, продекана за наставу и продекана за научно-истраживачки рад. Евиденцију о планираним активностима декана и продекана у раду са странкама води технички секретар факултета.

ДЕКАН
проф. др Жељко Мирјанић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-002

БРОЈ ЛОКАЛА

102

E-MAIL АДРЕСА:

zeljko.mirjanic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

57 (II спрат)

 • организује и руководи радом факултета,
 • одлучује о коришћењу средстава факултета, у складу са финансијским планом факултета, одобреним од стране Управног одбора Универзитета,
 • обезбјеђује ефикасно, економично и цјелисходно коришћење средстава додијељених факултету, од стране Универзитета,
 • заступа и представља факултет, у складу са законом и Статутом Универзитета,
 • извршава одлуке Вијећа факултета и органа Универзитета,
 • доноси акте у складу са Статутом и другим општим актима Универзитета,
 • предсједава сједницама Вијећа факултета,
 • предлаже ректору организациону, академску и неакадемску структуру на факултету.
b-vlaski

ПРОДЕКАН
за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу
доц. др Бојан Влашки

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-039

E-MAIL АДРЕСА:

bojan.vlaski@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

21 (приземље)

 • помаже декану у реализацији научно-истраживачког рада, међународне сарадње и других послова факултета;
 • мијења декана по његовом захтјеву;
 • припрема и учествује у реализацији научно-истраживачког рада и међународне сарадње и
 • одговара за успостављање, развој и спровођење система финансијског управљања и контрола. 
z-vasiljevic

ПРОДЕКАН
за наставу
проф. др Зоран Васиљевић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-054

E-MAIL АДРЕСА:

zoran.vasiljevic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

60 (II спрат)

 • помаже декану у реализацији наставе и других послова факултета;
 • мијења декана по његовом захтјеву;
 • припрема распоред наставе и испита;
 • контролише реализацију наставе и испита и
 • дговара за успостављање, развој и спровођење система финансијског управљања и контрола.