Информације о упису на студије III циклуса на Правном факултету погледајте ОВДЈЕ.

Академске Докторске студије, односно студије III циклуса на Правном факултету се организују од академске 2019/2020. године.

Студије III циклуса на Правном факултету (академске докторске студије) организују се кроз један студијски програм под називом «Докторске студије Право», који је подијељен на девет модула, и то:
1. Грађанско право
2. Међународно право
3. Кривично право
4. Пословно право
5. Државно право
6. Управно право
7. Радно и социјално право
8. Правно-историјске студије
9. Правно-економски модул

Студијски програм «Докторске студије Право» припада научној области Право. Основни циљ студијског програма докторских академских студија је образовање одговарајућих стручњака и научних радника из ужих научних области из научног поља Право, на нивоу доктора наука, који ће бити оспособљени за обављање сложених и руководећих послова, као и оспособљени за даљи научно – истраживачки рад. Циљеви студијског програма академских докторских студија, такође, су:

  • да студенти стекну посебна додатна знања из одређених ужих научних области и развију компетенције за обављање сложених правних дјелатности које се односе на стварање, тумачење и примјену права, а нарочито у правосудним институцијама, управним органима, владиним институцијама и невладиним организацијама;
  • да студенти развију способност да примјеном одговарајуће научне методологије могу истраживати правне проблеме и понудити рјешења у односу на исте;
  • да студенти имају знања и вјештине потребне за писање научно-истраживачких радова (чланака, монографија и др. публикација); и да се тржишту рада понуде високостручни кадрови са специјалистичким знањима и вјештинама неопходним за обављање најсложенијих послова и послова руковођења у привреди, на тржишту капитала и у области финансијског посредовања;
  • да се развије критичко, аналитичко и креативно мишљење студената;
  • да се изврши ангажовање компетентног наставничког кадра из земље и иностранства;
  • да се развије интензивна сарадња Факултета са државним институцијама, струковним удружењима и организацијама, као и са привредним субјектима.

Сваки од модула студијског програма има и уже постављене циљеве. Студијски програм академских докторских студија траје три студијске године и има 180 ЕCTS бодова. Настава на студијском програму организује се у прве двије студијске године у два семестра, који имају по 30 ЕCTS бодова. Трећа година је предвиђена за израду и одбрану докторске дисертације и има 60 ECTS бодова.

Завршетком студија III циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) кандидат стиче академско звање доктор правних наука, са додатком дипломе уз назнаку модула и броја остварених ЕCTS бодова – 480 ЕCTS бодова. На енглеском језику, стечено звање означава се као PhD in legal sciences – 480 ECTS points.

Подјела предмета на обавезни и изборне обезбјеђује систематизацију предмета по семестрима у погледу обавеза студента, стицања потребног знања, вјештина и радних способности, ширег образовања и других захтјева правничке професије. Ова подјела омогућава и повезивање садржаја предмета по семестрима.

Књигу силабуса можете погледати ОВДЈЕ.

                        Табеларни преглед изборних предмета по модулима

Р.

Бр.

Назив предмета/обавезе Семестар Статус Настава ECTS
П В СИР
ПРВА ГОДИНА
1. Методологија правних наука 1 О 5 20
2. Научни истраживачки рад 1 О 5 90 10
3. Изборни предмет 1 2 И 5 15
4. Изборни предмет 2 2 И 5 15
Укупно ECTS 60
ДРУГА ГОДИНА
1. Изборни предмет 3 3 И 5 15
2. Изборни предмет 4 3 И 5 15
3. Научни чланак 1 4 О 90 10
4. Научни чланак 2 4 О 90 10
5. Припрема      пројекта      докторске дисертације 4 О 90 10
Укупно ECTS 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1. Реферисање          о          напретку истраживања 5 О 10
2. Реферисање          о          напретку истраживања 6 О 10
3. Израда     и     одбрана               докторске дисертације 5-6 О 40
Укупно ECTS 60

Грађанско право

Листа изборних предмета у II семестру:

1. Одштетно право
2. Право обезбјеђења потраживања
3. Парнично процесно право
4. Увод у европско међународно приватно и процесно право

 

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Право инвестиција
2. Права личности
3. Извршно процесно право
4. Банкарско и берзанско право
5. Тестаментарно располагање и нужни дио

 

Међународно право

Листа изборних предмета у II семестру:

1.   Међународно пословно право
2.   Право Европске уније
3.   Међународно јавно право

 

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Увод у европско међународно приватно и процесно право
2.   Међународно арбитражно право
3.   Међународно право интелектуалне својине
4.   Међународноправна заштита људских права

 

 Кривично право

Листа изборних предмета у II семестру:

1. Кривично право – општи дио
2. Кривично право – посебни дио
3. Малољетничко кривично право

 

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Кривично процесно право – општи дио
2. Кривично процесно право – посебни дио
3. Међународно кривично право
4. Кривично извршно право

 

Пословно право

Листа изборних предмета у II семестру:

1. Компанијско право
2. Економско право
3. Саобраћајно право
4. Право обезбјеђења потраживања

 

Листа изборних предмета у III семестру: 

1. Трговинско право
2. Банкарско и берзанско право
3. Право индустријске својине

 

Државно право

Листа изборних предмета у II семестру:

1. Уставно право – федерализам и уставне институције
2. Организација и одговорност државне власти
3. Правосудни систем – судска власт

 

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Теорија државе и права
2. Тумачење права
3. Биоетика и право
4. Демократија и људска права

 

Управно право

Листа изборних предмета у II семестру:

1. Управно право – изабране теме
2. Јавне службе
3. Европско управно право
4. Јавна управа и транзициона реформа

 

Листа изборних предмета у III семестру: 

1. Службеничко право и службеничка етика
2. Посебно управно право – изабране теме
3. Финансирање јавне управе
4. Акти управе и управне процедуре

 

Радно и социјално право

Листа изборних предмета у II семестру:

1. Радно право
2. Социјално право
3. Радни спорови

 

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Међународно радно право
2. Европско радно право
3. Службеничко право и службеничка етика

 

Правно-историјске студије

Листа изборних предмета у II семестру:

1. Душаново законодавство
2. Византијска државноправна традиција
3. Контракти римског права

 

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Рецепција римског права
2. Развој представничког система у Србији током 19. И почетком 20. вијека
3. Настанак и рецепција парламентарног система у Европи

 

Правно-економски модул

Листа изборних предмета у II семестру:

1. Финансијско право – продубљени курс
2. Јавне финансије
3. Буџет и други инструменти финансирања јавних потреба

 

Листа изборних предмета у III семестру:

1. Финансијско право Европске уније
2. Финансирање јавне управе
3. Акти управе и управне процедуре

 

Рјешење – трећи циклус

Легенда за табеле у којима су приказани предмети на докторским студијима Правног факултета

Број – представља редни број који је дат за сврху лакшег прегледа предмета на сајту.

Акроним – означава кратко обиљежавање наведеног предмета.

Назив предмета – представља сам назив предмета.

Статус – означава статус предмета, односно означава да ли је слушање одређеног предмета обавезно или је то предмет који студенти сами, према својим склоностима могу изабрати за слушање и полагање.

ECTS – Европски систем преноса и акумулације бодова (енгл. European Credit Transfer and Accumulation System) је  нумерички систем квалитативног вредновања рада студента уложеног у стицање знања, способности и вјештина које су предвиђене програмом студирања, односно одређеним предметом у оквиру тог програма, а темељи се на процесу и исходу учења. Систем представља један од саставних елемената Болоњског процеса, а њиме је омогућено поређење различитих наставних програма на универзитетима и појединачним високошколским установама у Европи, као и признавање диплома. Уведен је и с циљем олакшавања планирања, провођења, признавања и вредновања квалификација и јединица учења, као и студентске мобилности. ECTS бодови се у принципу темеље на радном оптерећењу која се захтијева од студента, а додјељују се предметима с обзиром на количину радног оптерећења. Један бод износи отприлике 25 (двадесет и пет) до 30 (тридесет) радних сати, а 60 (шездесет) бодова је количина радног оптерећења студента за једну академску годину.

I (Зимски) семестар (предавања + вјежбе) – означава број предавања и вјежби по једном семестру. Први број представља број предавања, док други број означава број вјежби, гледано према седмичном нивоу.

II (Љетни) семестар (предавања + вјежбе) – означава број предавања и вјежби по једном семестру. Први број представља број предавања, док други број означава број вјежби, гледано према седмичном нивоу.