ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 5П+2В

ECTS: 9

Учење општих института из Увода у грађанско право и посебних института Стварног права. Првенствени циљ извођења наставе је да се студенти упознају са рјешењима позитивног грађанског права Републике Српске и рјешењима усвојеним у упоредном праву првенствено земаља чланица Европске уније, али и мишљењима правне науке и значајним ставовима судске праксе судова у Бих и Републици Српској. На основу знања стечених из овог предмета студентима се омогућава лакше савладавање и осталих предмета из области материјалног и процесног грађанског права (Облигационог права, Породичног права, Насљедног права, Међународног приватног права, Грађанског процесног права).

Теоријска настава (предавања) обухвата: 1) институте из општег дијела грађанског права као што су: методи и извори грађанског права; субјекти грађанског права; грађанскоправни однос; правни послови; заступање; неважећи правни послови; вршење, заштита, стицање и престанак грађанских права и 2) институте из стварног права као што су: право својине; стварна права на туђој ствари: право службености, заложно право, реални терети и право грађења; државина; регистри непокретности – катастар непокретности. Практична настава обухвата: упознавање студената са релевантном судском праксом и прописима о најважнијим институтима грађанског права у Републици Српској и БиХ са циљем да се судска пракса и прописи анализирају и критикују.

Стицање основног знања о општим (уводним) институтима грађанског права и стварног права у Републици Српској, БиХ и упоредном праву.Овладавање правилима и различитим методама тумачења прописа и уговора из ове области.Стицање практичних сазнања изражених у судској пракси редовних судова у Републици Српској и БиХ. Развијање сопственог критичког мишљења и способности код студената. Стицање способности студената да индивидуално али и у колективу тумаче уговоре и прописе ради уочавања појединих института грађанског права и разумјевања њихове правне природе.

Предавања, вежбе, презентације семинарских радова, презентације групних радова, консултације итд.

[1] И. Бабић, Грађанско право, књига I – Увод у грађанско право, Службени гласник РС, Бања Лука, 2011;

[2] О. Станковић, В. Водинелић, Увод у грађанско право, Номос, Београд (издања послије 1996. године);

[3] О. Станковић, М. Орлић, Стварно право, Номос, Београд (сва издања послије 1993. године);

[4] N. Gavella и др. Стварно право, Информатор, Загреб, 1998;

[5] И. Бабић и др. Коментар закона о стварним правима, Привредна штампа, Сарајево, 2011.

ПРЕДАВАЧИ

Раденко Јотановић

проф. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право

Босиљка Чубриловић

ма

Асистенткиња на предмету Грађанско право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.