ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 8

Упознавање студената са правилима и процедуром парничног, ванпарничног и извршног поступка, препознавање појединих процесних института и њихова практична примјена.

Грађанско процесно право (ГПП) као облик правне заштите; Појам и структура грађанског судског поступка, појам предмет и метод ГПП-а, Тумачење и важење грађанског процесног права с обзиром на простор, вријеме и лица, Наука грађанског процесног права; Основни појмови парничног поступка, парница и парнични поступак, шема парнице, правна природа парнице, процесне претпоставке, субјекти процесног права, покретање, развијање и окончање поступка, општи парн. поступак и посебни парнични поступци; Субјекти процесног права (парнични суд, парничне странке), страначка способност, парнична способност, постулациона способност, стварна и процесна легитимација, супарничарство, сукцесија у процесном односу; Учешће трећих лица у парници; Заступање странака; Основна процесна начела; Парнична дјелатност и парничне радње; Парнични трошкови; Првостепени поступак и ток парничног поступка; Мирно рјешавање спора у току парнице; Доказивање и доказна средства; Судске одлуке; Поступак по правним лијековима; Редовни правни лијекови; Ванредни правни лијекови; Посебни парнични поступци. Увод у извршно процесно право, Субјекти извршног поступка (извршни суд и странке); претпоставке за извршење; покретање, одређивање и спровођење поступка извршења; Достављање у извршном поступку, Одлуке извршног суда; Правни лијекови у извршном поступку; Противизвршење; Извршење ради наплате новчаног потраживања;Извршење ради остварења неновчаног потраживања; Поступак, средства обезбјеђења и судске мјере обезбјеђења.Ванпарнично процесно право: Појам и специфичности ванпарничног поступка, и разлике у односу на парнични поступак; Субјекти ванпарничног поступка; Начела ванпарничног поступка; Покретање и ток ванпарничног поступка; Упућивање на парницу; Одлука ванпарничног суда; Трошкови ванпарничног поступка; Поступци за уређење личних стања; Поступци за уређење породичних односа; Поступци за уређење других ванпарничних ствари (састављање и овјеравање садржине исправа, чување исправа, судски депозит, поништење исправа).

Стицање теоретског знања, те практична примјена знања стечених на предавањима и вјежбама.

Предавања, вјежбе, консултације, практична настава и усмени испит.

[1] Гордана Станковић, Ранка Рачић, Парнично процесно право, Бања Лука, 2017;
[2] Ранка Рачић, Извршно процесно право, Бања Лука, 2017;
[3] Ранка Рачић, Ванпарнично процесно право, Бања Лука, 2013.

ПРЕДАВАЧИ

Ранка Рачић

проф. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Стојана Петровић

доц. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.