ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 3

Студенти се оспособљавају за разумјевање принципа и прописа који се односе на организацију, дјелатност и контролу јавне управе.

Појам управе (државна и јавна). Теоријско и позитивноправно одређивање управе. Однос законодавне, извршне и судске власти према управи. Организација и дјелатност јавне управе. Појам јавног интереса, сличности, разлике и односи јавног и приватног сектора. Анализа и доношење одлука, организација извршења и оцјењивање резултата рада у јавној управи. Кадровска функција у јавној управи: појам јавног службеника, етика рада и понашања, лична и организациона одговорност и транспарентност рада. Образовање на раду. Настанак и развој система „Новог јавног менаџмента“ Нови методи и технике управљања. Структура: локалне и централне управе Реформа јавне управе. Усвајање нових вриједности, ефикасност и квалитет рада јавне управе у европском окружењу.

Студенти се оспособљавају за разумјевање принципа и прописа који се односе на организацију, дјелатност и контролу јавне управе.

Предавања, вјежбе, консултације и самостална израда семинарских радова.

[1] Драгољуб Кавран, Јавна управа, Правни факултет, Београд, 2006;

[2] Роберт Блажевић, Управна знаност, Правни факултет, Ријека, 2002.

ПРЕДАВАЧИ

Мирјана Рађеновић

проф. др

Ужа научна област Управно право и управа.

Бојан Влашки

доц. др

Ужа научна област Управно право и управа