Конкурсом је дефинисан број студената (редовних и ванредних) који могу да упишу студијски програм Право на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Услови

Основни услов за упис студената у прву годину студија првог циклуса је завршено четворогодишње средњошколско образовање или еквивалентно образовање у иностранству. Пријављивање кандидата за упис у прву годину студија почиње __________ и завршава се __________ године, пријавом на конкурс за упис студената у прву годину студија.

Пријем докумената вршиће се сваки радни дан у периоду од 8 до 16 часова у кабинету број седамдесет (70) на Правном факултету (на протокол), који се налази на другом (2) спрату.

Кандидати су дужни, уз пријаву, приложити сљедеће документе:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци,
  • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту и
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Предаја докумената за упис студената на II циклус студија (ванредан) у академској 2019/2020 години на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци је на другом спрату кабинет 72, од 8 до 16 часова. Информације можете добити код референта за II и III циклус студија.

Биљанa Малчић
Телефон: 051/339-049

Припремни семинар

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци организује припремни семинар за полагање пријемног испита.

Семинар ће се одржати у четвртак и петак ____________ године у амфитеатру Правног факултета у периоду од 10-14 часова и састојаће се од два блока по два часа из Историје и Српског језика и књижевности.

Уплате за припремни семинар и материјал за припрему квалификационог испита у износу од ________ могу се извршити и прије дана одржавања припремног семинара на шалтерима поште и комерцијалних банака.

Напомена: Материјал за семинар уз прилог уплатнице може се преузети приликом уласка у амфитеатар ________.2019. године.

Пријемни испит

Пријемни испит за упис на Правни факултет одржаће се _______2019. године у _____ часова.

Пријемни испит се састоји од два теста, једног из Историје и једног из Српског језика и књижевности. Сваки од тих тестова садржи по 25 питања. Сваки потпуно тачан одговор доноси по један бод.

Наш факултет врши и припрему за лакше полагање пријемног испита, а  заинтересовани могу у Скриптарници на Правном факултету да набаве Приручник за полагање пријемног испита. Више о томе можете сазнати овдје.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи _____ КМ. Тај износ може се прије подношења пријаве на конкурс уплатити у било којој банци или пошти на доле наведени жиро рачун.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Ранг листа

Редослијед кандидата за упис у прву годину I циклуса студија утврђује се на основу:

  • Општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе; број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10) и
  • Резултата на пријемном испиту (од 0-50 бодова).

По оба мјерила могуће је остварити највише стотину (100) бодова.

Избор кандидата се врши према укупном броју бодова, а у случају да два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту.

Право уписа немају кандидати који на пријемном испиту нису остварили најмање 15 бодова.

Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листа) обавља Комисија за упис студената коју именује декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Објављивање резултата

Евентуалне жалбе на ранг листе биће могуће ________2019. године, док ће _______ бити објављене коначне ранг листе примљених студената на прву годину студија.

Упис

Како је прописано Академским календаром, упис примљених кандидата је од ___ до ____ 2019. године. Уколико неко од кандидата који су остварили право на упис, то не учини у предвиђеном року, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Висина накнаде за школовање (школарине) за студенте који плаћају школарину утврђује се одлуком Министарства просвјете и културе Владе Републике Српске, на приједлог високошколских установа у складу са Законом о високом образовању.

Други уписни рок

Конкрус за други уписни рок, биће објављен у дневним новинама _________ године.

Пријаве кандидата могуће су од ____  до ____, а полагање пријемних испита заказано је за ________.

Прелиминарни резултати другог квалификационог испита биће објављени _________. Жалбе су могуће од 11. до 13. септрембра, а коначна листа примљених студената биће објављена _________.

Заједнички је одлучено да се упис примљених кандидата обави од _______ септембра ове године.

Заједнички колегијум, донио је и одлуку да настава на свим годинама студија почне ________ године.