Konkursom je definisan broj studenata (redovnih i vanrednih) koji mogu da upišu studijski program Pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci kao i tačni datumi održavanja prijemnih ispita.

Konkurs za upis nove generacije studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci biće objavljen 7.juna 2023. godine.

Uslovi

Osnovni uslov za upis studenata u prvu godinu studija prvog ciklusa je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu studija počinje 19. 06. 2023. godine i završava se 23. 06. 2023. godine, prijavom na konkurs za upis studenata u prvu godinu studija.

Prijem dokumenata vršiće se svaki radni dan u periodu od 8 do 16 časova u Studentskoj službi na Pravnom fakultetu (prizemlje), ili elektronskim putem (više informacija OVDJE).

Kandidati su dužni, uz prijavu, priložiti sljedeće dokumente:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci,
  • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu i
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Način popunjavanja uplatnice za polaganje prijemnog ispita možete pogledati  OVDJE.

Pripremni seminar

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizuje pripremni seminar za polaganje prijemnog ispita.

Seminar će se održati __.6.2023. godine u periodu od 9 do 15 časova . 

Pripremna nastava se izvodi iz dva nastavna predmeta, i to Istorije (odgovorni nastavnik: prof. dr Zdrava Stojanović) i Srpskog jezika i književnosti (odgovorni nastavnik: Dragana Milinčić).

Sadržaj prezentacija za svaki od nastavnih predmeta usklađen je sa Priručnikom za polaganje kvalifikacionog ispita. Priručnik možete preuzeti OVJDE.

Prijemni ispit

Prijemni ispit za upis na Pravni fakultet održaće se  26. 06. 2023. godine sa početkom u 9 časova

Prijemni ispit se sastoji od dva testa, jednog iz Istorije i jednog iz Srpskog jezika i književnosti. Svaki od tih testova sadrži po 25 pitanja. Svaki potpuno tačan odgovor donosi po jedan bod.

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita je 70 KM. Taj iznos može se prije podnošenja prijave na konkurs uplatiti u bilo kojoj banci ili pošti.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Rang lista

Redoslijed kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • Opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole; broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10) i
  • Rezultata na prijemnom ispitu (od 0-50 bodova).

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše stotinu (100) bodova.

Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova, a u slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu.

Pravo upisa nemaju kandidati koji na prijemnom ispitu nisu ostvarili najmanje 15 bodova.

Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-lista) obavlja Komisija za upis studenata koju imenuje dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Objavljivanje rezultata

Objavljivanje rezultata prijemnog ispita je do __ jula 2023. godine do 14 časova. 

Upis

Kako je propisano Akademskim kalendarom, upis primljenih kandidata je od 3. 07. do 7. 07. 2023. godine. Ukoliko neko od kandidata koji su ostvarili pravo na upis, to ne učini u predviđenom roku, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

Drugi upisni rok

Konkrus za drugi upisni rok, biće objavljen u dnevnim novinama 16. 08. 2023. godine.

Prijave kandidata moguće su od 28. 08.  do 1. 09. 2023. godine, a polaganje prijemnih ispita zakazano je za 4. 09. 2023. godine u 9 časova.

Preliminarni rezultati drugog kvalifikacionog ispita biće objavljeni do __.09. 2023. godine. 

Upis primljenih kandidata će se obavljati od 11. 09.  do 15. 09. 2023. godine.