О клиници

Криминалистичкo-форензичка клиника је облик извођења теоријске, ситуационе и практичне наставе на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, намијењена студентима свих старијих година студија, који има за циљ да их обучи у неким практичним вјештинама које ће им бити потребне да би своју будућу професију обављали компетентно, савјесно и са високим професионалним моралом.

Приступањем и радом на клиници студентима се пружа могућност да се упознају са ситуационом и практичном страном криминалистичког и форензичког рада и да се усавршавају у вјештинама криминалистике и форензике за које сматрамо да су од изузетног значаја за наше будуће дипломиране правнике који ће се бавити кривичноправном струком. На овај начин студенти стичу додатна знања, те им се пружа могућност практичног истраживања криминалистике и форензике, те прелиминарнога одабира будуће специјализације и усавршавања за одређено подручје (дисциплину) криминалистике. Осим извођења практичне наставе дјеловање Криминалистичко-форензичке клинике је усмјерено и на остваривање међународне сарадње, организацију гостојућих предавања, посјета и конференција из области криминалистике и форензике.

Првенствени циљ клинике јесте да студенте учи практичним вјештинама и професионалној одговорности, дајући им могућност да примјењују криминалистичка и форензичка знања у конкретним случајевима, те да на тај начин постану свјесни сопствене одговорности.

Циљеви криминалистичко-форензичке клинике су сљедећи:

  • усвајање интегралних знања из области криминалистике и форензике, те њихова практична примјена,
  • оспособљавање за стручно примјењивање криминалистичких правила и метода како би полазници кроз практичан рад конкретизовали криминалистичко-тактичка и криминалистичко-техничка знања у поступку откривања и доказивања појединих кривичних дјела,
  • примјењивање појединих криминалистичко-форензиких метода у пракси,
  • обезбијеђивање полазницима знања која ће им омогућити правилну и стручну примјену криминалистичко-оперативних радњи и мјера,
  • примјена метода криминалистичке методике у прикупљању доказа код појединих кривичних дјела,
  • одговарајуће стицање праксе, примењују методе и знања криминалистичке методике у откривању, рјешавању и доказивању кривичних дјела организованог криминалитета и доказивању корупцијских кривичних дела,
  • правилно коришћење стечених знања из других научних области на које се криминалистика и форензика ослањају, а при обављању полицијске дјелатности и предузимању најадекватнијих мјера и радњи, метода и поступака у циљу што успијешнијег супротстављања криминалитету,
  • проширивање и продубљивање знања из области стратешког планирања, које у све већој мјери захвата раније лоше креиране процесе и појаве на планском, систематском и организованом приступу рјешавања проблема криминалитета и
  • оспособљавање полазника за коришћење посебних оперативних средстава.

Исход клинике

Исходи клинике огледају се у оспособљености студената за препознавање фактичких и правних услова за примјену криминалистичких и форензичких метода у практичном поступању.

Meтоди клиничког рада

Криминалистичко-форензичко образовање може имати врло различите форме. Избор оптималног модела програма који ће бити спровођен зависи од различитих чинилаца, као што су степен подршке који идеја добије на Правном факултету, општи ниво криминалистичког образовања и друго.

Криминалистичко-форензичка клиника реализоваће се према предвиђеном Плану, кроз три дијела, укључујући теоријску, практичну и ситуациону наставу.

Теоријска настава

Први дио у трајању од три седмице који укључују предавања из нарочито значајних криминалистичко-форензичких области о новим спознајама и достигућима криминалистике и форензике као наставно-научних дисциплина.

Ситуациона настава

Други дио представља модуларно-симулациону наставу, који ће се реализовати кроз различите модуле и врсте симулација на стварним случајевима из праксе који су специјално прилагођени за вежбу са студентима.

Симулације ће се одвијати у просторијама Правног факултета, као и у кабинетима нарочито прилагођеним за ту сврху (ситуациони стан, форензичка лабараторија, кабинет криминалитике) и уз наставне методе које обухватају криминалистичку анализу случаја, „играње улога“, симулирање предузимања криминалистичких мјера и радњи, вођење дневника итд.

Практична настава

Практична настава организоваће се путем посјета у државне органе који се непосредно баве откривањем и доказивњем кривичних дјела. Рад у криминалистичко-форензичкој клиници полазници обављају под контролом водитеља клинике, наставника, асистената и сарадника.

Учесници клинике

Право учешћа у пројекту „Криминалистичко-форензичка клиника“ имају сви студенти/студенткиње Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, који из предмета са кривичноправне катедре имају високе оцјене (осам или вишу) и који су спремни за нове методе учења.

Избор кандидата се врши почетком сваке нове школске године, путем конкурса. Криминалистичко-форензичку клинику ће похађати 20 студената. Студентима који савладају комплетан програм клинике биће уручене дипломе о успјешно завршеној Криминалистичко-форензичкој клиници.

Трајање клинике

Криминалистичко – форензичка клиника траје један семестар, а садржаји се реализују сваке недјеље у трајању од два часа.

Дакле, укупно трајање клинике је 15 седмица, кроз 30 часова.

Водитељи клинике

Криминалистичко – форензичку клинику ће водити професори Правног факултета Универзитета у Бањој Луци:

Академик проф. др Миодраг Симовић – Кривично процесно право (miodrag.simovic@pf.unibl.org) и

Доц. др Миле Шикман – Организвовани криминалитет, Криминалистичка методика.

Поред наведених, у реализацији клинике ће учествовати судије, тужиоци и полицијски службеници који раде на пословима сузбијања криминалитета, као и и истакнути стручњаци из праксе по појединим темама предвиђеним Програмом рада клинике.