ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 6

Изучавањем овог предмета студенти треба да стекну знања из области криминалне етиологије и феноменологије, као и из области пенологије.

Појам и врсте криминологије, Методе криминологије, Криминолошка мисао у оквиру општег филозофског и хуманистичког размишљања, Античка мисао о криминалитету, Период класичне доктрине кривичног права,Претходници криминалне биологије, Претходници криминалне социологије, Антрополошка школа, Италијанска позитивна школа, Француско белгијска школа, Социолошка школа, Нова друштвена одбрана, Бонгерово објашњење криминалитета, Социолошке теорије, Биолошке теорије, Психолошке теорије, Психопатолошке теорије, Етиолошка димензија криминалне појаве, Друштвено-економски фактори криминалитета, Политичко идејни фактори криминалитета, Деградирана породица као микрогрупни фактор криминалитета, Социјално-патолошке појаве и криминалитет, Појавни облици криминалитета, Насилнички криминалитет, Родно засновано насиље, Насиље у породици, Насиље над дјецом, Имовински криминалитет, Саобраћајни криминалитет, Малољетничка делинквенција, Рецидивизам, Појам и предмет пенологије, Историјски развој пенолошке мисли, Период приватне реакције на криминалитета, Период јавне реакције на криминалитет, Теорије о основу права на кажњавање, Теорије о сврси кажњавања, Врсте казни до појаве казне лишења слободе, Настанак казне лишења слободе, Системи извршења казне затвора, Конгреси међународних организација и њихов значај за рјешавање пенолошке проблематике, Стандардна минимална правила о поступању са затвореницима. Појам ресоцијализације, Опсервација осуђених лица, Класификација осуђених лица, Класификација казненопоправних установа, Улога појединих категорија пенитенсијарних радника у процесу ресоцијализације, Методи институционалне ресоцијализације осуђених лица, Сврха и принципи извршења казне затвора, Установе за извршење казне затвора, Упућивање осуђених лица на издржавање казне затвора, Одлагање извршења казне затвора, Пријем осуђених лица у установу, Права и дужности осуђених лица, Погодности и њихове функције, Одржавање дисциплине и реда, Премјештај и прекид издржавања казне затвора, Отпуштање осуђених лица.

Након изучавања овог наставног предмета студенти ће бити оспособљени за самосталан изстраживачки рад у области криминалне етиологије и феноменологије, као и за самосталну примјену норми кривичног извршног законодавства.

Предавања и вјежбе, семинарски радови, рјешавање задатка у групи и индивидуално, континуирана провјера знања, консултације.

Положен испит из наставног предмета Кривично право.

И. Марковић – Основи криминологије, Бања Лука, 2010,

И. Марковић – Кривично извршно право,

Закон о извршењу кривичних санкција Републике Српске

Закон о посебном режиму издржавања казне затвора Републике Српске

ПРЕДАВАЧИ

Иванка Марковић

проф. др

Ужа научна област Кривично право и кривично процесно право.