ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 5П+2В

ECTS: 9

Изучавањем овог предмета студенти треба да стекну знања о општим институтима кривичног права, кривичној одговорности и кривичним санкцијама, посебном дијелу кривичног права, као и способност да изврше правну квалификацију кривичног дјела.

Појам, функције и карактеристике кривичног права, Појам кривичног законодавства, Извори кривичног права, Тумачење кривичног закона, Важење кривичног закона, Основна начела кривичног права, Општи појам кривичног дјела, Биће и елементи бића кривичног дјела, Врсте кривичних дјела, Основи искључења противправности, Вријеме и мјесто извршења кривичног дјела, Стадијуми остварења кривичног дјела, Стицај кривичних дјела, Кривична одговорност, Урачунљивост- Неурачунљивост, Умишљај, Нехат, Стварна заблуда, Правна заблуда,Одговорност за кривична дјела квалификована тежом посљедицом, Саучесништво – појам, врсте и правна природа, Облици саучесништва, Кривична одговорност саучесника, Крвичне санкције, Казне, Одмјеравање казне, Алтернативне мјере, Мјере безбједности, Кривичноправни положај малољетних извршилаца кривичних дјела, Васпитне препоруке, Васпитне мјера, Малољетнички затвор, Одузимање имовинске користи, Правне посљедице осуде, Рехабилитација, Казнена евиденција, Застарјелост, Амнестија, Помиловање, Одговорност правних лица за кривична дјела, КД против живота и тијела, КД против слобода и права грађана, КД против полног интегритета, КД сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, КД против брака и породице, КД против здравља људи, КД против права по основу рада, , КД против изборних права, КД против имовине, КД против привреде и платног промета, КД против уставног уређења и безбједности РС, КД тероризма, КД против органа РС, КД против службене дужности, КД против правосуђа, КД против правног саобраћаја, КД против јавног реда и мира, КД против животне средине, КД против опште сигурности људи и имовине, КД против безбједности јавног саобраћаја, КД против безбједности компјутерских података, КД против човјечности и вриједности заштићених међународним правом.

Након изучавања овог наставног предмета студенти ће бити оспособљени за самосталну примјену норми кривичног законодавства.

Предавања и вјежбе, семинарски радови, рјешавање задатка у групи и индивидуално, континуирана провјера знања, консултације.

Уџбеник М. Бабић, И. Марковић: Кривично право, општи дио, Правни факултет у Бањој Луци, Бања Лука, 2015,

М. Бабић, И. Марковић: Кривично право, посебни дио, Правни факултет у Бањој Луци, Бања Лука, 2017,

Кривични законик Републике Српске, „Службени гласник РС“, број 64 од 10.07.2017. године

ПРЕДАВАЧИ

Иванка Марковић

проф. др

Ужа научна област Кривично право и кривично процесно право.

Милијана Буха

доц. др

Ужа научна област Кривично право и кривично процесно право