ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 8

Изучавањем овог предмета студенти се упознају са основним појмовима и институтима кривичног процесног права, што је од фундаменталног значаја.

Појам кривичног поступка и предмет, извори, временско важење кривичног процесног права, процесни субјекти, процесне радње , начела кривичног потпка која се односе на субјекте и форму процесних радњи, вријеме процесних радњи, радње доказивања, неправилне процесне радње, радње процесне принуде, радње одлућивања. Ток кривичног постука, пријављивање извршења кривичног дјела, претходни поступак истрага и испитивање оптужнице, главни поступ, доношење одлуке и врсте одлука у кривичном поступку. Правни љекови, редовни, вандредни правни љекови, правоснажност и извршност. Посебни кривични поступци (судска опомена, поступак према малољетницима, против правних лица, казнени налог) и посебни некривични поступци (рехабилитација, престанак мјера безбједности, правних посљедица осуде, поступак за накнаду штете), те међународна кривично правна помоћ. (обрадиће се обрасци кривичне пријаве, наредби, рјешења, тужбе, пресуде, тј аката који се доносе у току кривичног поступка).

Знања и вјештине у примјени кривично процесних института.

Предавања и вјежбе. Учење и самостална израда практичних и испитних задатака. Консултације.

[1] Миодраг Симовић, Кривично процесно право – општи дио, Правни факултет, Бихаћ, 2009;

[2] Миодраг Симовић, Кривично процесно право – посебни дио, Правни факултет, Источно Сарајево, 2011;

[3] М. Симовић, Практични коментар Закона о кривичном поступку Републике Српске, Бања Лука, 2005;

[4] Миодраг Симовић, Практикум за кривично процесно право, Правни факултет, Бања Лука, 2007.

ПРЕДАВАЧИ

Милијана Буха

ванредни професор др

Ужа научна област Кривично право и кривично процесно право