Међународни научни скуп од посебног значаја 

Трансформативне технологије: правни и етички изазови XXI вијека 

07. и 08. фебруар 2020. године 

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци 

Центар за биоетичке студије 

УНЕСКО-ва Катедра за биоетику (Европска секција) 

Главни уводничари:

                                                                                                                                                                        

           

 

John Harris  – биографски подаци                                                                                                            Giovanni Boniolo – биографски подаци

 

 

Три институције заједнички организују Међународни научни скуп од посебног значаја: „Tрансформативне технологије: правни и етички изазови XXI вијека (Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century. Скуп ће бити посвећен испитивању различитих дилема које се односе на правне и етичке аспекте трансформативних технологија у XXI вијеку. 

Скуп ће бити одржан 07. и 08. фебруара 2020. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 

Тема и циљеви Скупа 

Међународни научни скуп од посебног значаја: “Трансформативне технологије: правни и етички изазови XXI вијека (Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of XXI Century)” биће посвећен правним и етичким питањима узрокованим интензивним технолошким развојем. Развој нових технологија може узроковати корјените промјене у сфери друштвених и економских односа и довести до радикалне трансформације доминантних етичких ставова. Открића парне машине, жељезнице и електричне енергије већ су показала трансформативну снагу технолошког развоја, која је данас постала још наглашенија. Скуп ће се фокусирати на двије подтеме: правне и етичке дилеме проузроковане развојем дигиталних и репродуктивних технологија. 

Основне теме: 

 1. Дигиталне технологије 
 • Интернет, право и друштво 
 • Вјештачка интелигенција 
 • Blockchain 
 • Паметни уговори 
 1. Репродуктивне технологије 
 • Вјештачка оплодња 
 • Генетски инжењеринг 
 • Људско клонирање 
 • Људско побољшање 

Предвиђени резултати Скупа 

Резултат Скупа биће објављивање зборника радова: “Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century”. У Зборнику ће учесници Скупа моћи да објаве радове презентоване на Скупу. Достављени радови у пуном обиму, на енглеском језику или језицима јужнословенских народа, биће објављени након поступка рецензирања. 

Позив

Позивамо вас да учествујете на Међународном научном скупу од посебног значаја: “Трансформативне технологије: правни и етички изазови XXI вијека (Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century)”, са презентацијом не дужом од 15 минута.

Рок за достављање апстраката је продужен. Позивамо вас да апстракт на енглеском језику (или на језицима јужнословенских народа, са преводом на енглески језик) доставите до 20. децембра 2019. године.

Скуп ће окупити учеснике из великог броја земаља (осим из земаља региона, апстракти су већ достављени и из Енглеске, Ирске, Шпаније, Португала, Русије, Пољске, Турске, Белгије и Индонезије).

Рок за достављање интегралне верзије рада је 01.04.2020. године. Више информација доступно је на интернет страници Скупа: http://www.csb.eu.com/conference-banja-luka/           

Позив за учешће на Међународном научном скупу од посебног значаја: “Трансформативне технологије: правни и етички изазови XXI вијека (Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century)”

Апликациона форма

International Scientific Committee

International Scientific Conference of Special Importance 

Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century 

07-08 February 2020, Banja Luka 

The Law Faculty of the University of Banja Luka 

The Center for the Study of Bioethics 

The European Division of the UNESCO Chair in Bioethics 

Keynote speakers:

                                                                                                                                                           

           

 

       John Harris – Biography                                                                                                                Giovanni Boniolo — Biography

 

 

 

The three institutions partnered up in order to organize in collaboration with each other an international conference “Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century. The conference will be aimed at exploring in-depth various issues pertaining to legal and ethical aspects of transformative technologies of the 21st Century. 

The event will take place at the Law Faculty of the University of Banja Luka, on 07-08 February 2020. 

Conference Theme and Purpose 

The international scientific conference of special importance:“Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of XXI Century” will consider legal and ethical issues raised by the rapid technological progress. The development of new technologies can cause radical changes in the sphere of social and economic relations, as well as radical transformations of dominant ethical stances. The discoveries of steam engines, railways and electric power have already demonstrated the transformative power of technological development, which has become even more pronounced today. The conference will focus on two subthemes: legal and ethical dilemmas raised by the development of digital and reproductive technologies. 

Main topics: 

 1. Digital technologies 
 • Internet, law and society 
 • Artificial intelligence 
 • Blockchain 
 • Smart contracts 
 1. Reproductive technologies 
 • Assisted reproduction 
 • Genetic engineering 
 • Human cloning 
 • Human enhancement 

The deadline for submission of abstracts has been extended. We are inviting you to submit your abstracts no later than 20 December 2019.

The Conference will bring together participants from a large number of countries (abstracts have already been submitted from England, Ireland, Spain, Portugal, Russia, Poland, Turkey, Belgium and Indonesia, as well as from countries of the region).

Envisioned Conference Results 

An outcome of the conference will be the publication of the conference proceedings: “Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century”. In this publication the conference participants will have the opportunity to publish the papers they presented at the conference. The submitted full papers will be selected for publication after a peer review process. 

Invitation We invite you to participate in the conference ““Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century” with a paper presentation no longer than 15 minutes. Abstracts are due on 15 October 2019. Abstracts should be submitted in English (or in English and in South Slavic languages). Notification of acceptance will be sent to the authors by 25 October 2019. The first registration deadline expires on 10 November 2019. More information can be found on the conference website: http://www.csb.eu.com/conference-banja-luka/ 

Conference Call BL 2020

Abstract-application form

International Scientific Committee