ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 8

Циљ предмета је широка спознаја појма, природе, садржине и извора Међународног јавног права. Такође, неопходно је стицање знања у областима специфичности односа међународног и унурашњег права, као и у односу на, положај субјеката међународног права у међународној заједници уз посебан осврт на мирно рјешавање спорова. У оквиру материје међународног јавног права обрадиће се посебне гране и подгране права које су се развиле у области међународног права уопште.

Појам, садржина; опште одређење и правна природа међународног јавног права. Извори међународног јавног права. Однос међународног и унутрашњег права. Појам субјеката међународног права; држава у међународном јавном праву, елементи државе, признање државе или владе, права и дужности државе, сукцесија држава. Међународне организације, појам међународне организације, међународне владине и међународне невладине организације. Мирно рјешавање спорова, дипломатски начини рјешавања спорова, судски начини рјешавања спорова. Општа питања међународне заштите људских права, историјски развој, дефинисање и класификација људских права. Посебна питања међународне заштите људских права механизми унапређивања и контроле поштовања људских права. Настанак и развој европског суда за људска права, надлежност, поступак. Развој међународног кривичног правосуђа и међународног кривичног права. Одговорност појединца у међународном праву; међународна кривична дјела. Дипломатско-конзуларно право-кодификација, општи појам, карактеристике, савремена дипломатија. Међународно хуманитарно право; лица, установе и објекти чији је статус уређен хуманитарним правом, начини ратовања, ратна окупација, извршавање правила. Међународно саобраћајно право; границе, међународно ваздушно право, космичко право, међународно ријечно право, међународни друмски и жељезнички саобраћај. Међународно право мора; развој, границе на мору, унутрашње воде, територијално море, отворено море, тјеснаци и морски канали, епиконтинентални појас. Међународна заштита животне средине; општа начела заштите животне средине, уређење прекограничног дејства на животну средину. Међународно уговорно право – јавноправни уговори.

Резултат, односно стицање знања из области Међународног јавног права представљен је синтетизовањем спознаје савладане материје са претходним знањима из других предмета које је студент претходно апсолвирао. Такође, један од битних исхода је и изградња сопственог мишљења у вези са предметном материјом, као и савладавање теоријских дилема у кореспонденцији са практичним приступом. Студенти треба да се упознају са појмом, садржином, правном природом и примјеном међународног јавног права, при чему је предвиђено савладавање градива из научне области међународног права, како уопштено, тако и с обзиром на уже постављене области међународног јавног права. Очекује се да ће студенти стећи знања неопходна за разумјевање односа између држава, на једној, и држава и међународних организација, на другој страни, као и положај појединца у међународном праву, с посебним освртом на област људских права и слобода, гарантовану прописима међународног права.

Настава и вјежбе на предмету ће се изводити представљањем тема и интерактивном комуникацијом са студентима у оквиру питања из материје према наставном плану и програму. Излагање заданих материјала, писање колоквијума, те реализација конкретних тема обухватајући предиспитне обавезе биће обухваћено фондом часова. Обавезе студената су одређене према циљу предемета и обухватају, редовно похађање наставе, учествовање у предвиђеним дискусијама и, гдје је примјерено, с обзиром на тему која се изучава, симулацији суђења, реализовање радова сходно задатој теми, као и приступање општим тестовима знања. За други циклус студија, као и за први, важе сва правила студирања примјењива на студенте.

[1] Љ. Мијовић, Основе међународног јавног права, I дио, Бањалука, 2019 и
Љ. Мијовић, Основе међународног јавног права, II дио, Бањалука 2019.

[2] Витомир Поповић, Филип Турчиновић, Међународно јавно право, Бања Лука, 2009;

[3] В. Димитријевић, О. Рачић и други, Основи међународног јавног права, Београд, 2005;

[4] Б. Јанковић, З. Радивојевић, Међународно јавно право, Ниш, 1995;

[5] С. Аврамов, М. Крећа, Међународно јавно право, Београд, 2008.

ПРЕДАВАЧИ

Љиљана Мијовић

проф. др

Ужа научна област Међународно право.

Игор Поповић

МА

Асистент на предметима Међународно јавно право и Међународно приватно право, ужа научна област Међународно право.