ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 6

Изучавањем овог предмета студенти треба да стекну основна знања о општим институтима међународног кривичног права, појединим међународним кривичним дјелима, међународном кривичном правосуђу и међународним полицијским организацијама и међународном извршном кривичном праву.

Појам и правна природа међународног кривичног права, Развој међународног кривичног права, Перспективе и будућност међународног кривичног права, Извори међународног кривичног права, Принципи међународног кривичног права (појам и врсте), Репресивна власт државе, јурисдикција и надлежност, Принципи и правила важења међународног кривичног права (временско и просторно важење), Општи дио међународног кривичног права, Појам међународног кривичног дјела, Основи искључења међународног кривичног дјела и кривичне одговорности, Установа имунитета у међународном кривичном праву, Стадијуми у извршењу међународног кривичног дјела, Добровољни одустанак, саучесништво и стицај у међународном кривичном праву (карактеристике и специфичности), Кривична одговорност у међународном кривичном праву, Стварна и правна заблуда. Командна одговорност у међународном кривичном праву, Командна одговорност у Статуту МКС, Командна одговорност у КЗБиХ, Кривичне санкције у међународном кривичном праву, Одмјеравање казне, Казне према Статуту МКС, Посебни дио међународног кривичног права, Основне карактеристике посебног дијела међународног кривичног права, Појам међународног кривичног дјела, Међународна кривична дјела у Статуту МКС (Геноциг, злочин против човјечности, ратни злочини и злочин агресије), Установа незастаривости међународних кривичних дјела,. Међународно кривично правосуђе, Појава и развој, Међународни војни суд у Нирнбергу и Токију, Међународни ад хоц судови за бившу Југославија и Руанду, Стални међународни кривични суд, Међународна кривично-правна помоћ, Облици међународне кривично-правне помоћи, Појам и претпоставке екстрадиције, Основни принципи у примјени екстрадиције, Екстрадиција у нашем кривичном праву, Мала међународна кривичноправна помоћ, Налог за хапшење, Уступање и преузимање кривичног гоњења, Извршење страних кривичних пресуда, Поступак признавања страних кривичних пресуда (егзекватура), Трансфер осуђених лица, Појам и врсте азила.

Након изучавања наставног градива Међународног кривичног права студенти ће бити у могућности да примјењују институте међународног кривичног права и да учествују у раду међународних кривичних судова.

Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације, рјешавање постављених проблема у групи и индивидуално.

[1] Станко Бејатовић, Међународно кривично право, Правни факултет, Крагујевац, 2015.

ПРЕДАВАЧИ

Станко Бејатовић

академик проф. др

Редовни професор на предмету Међународно кривично право

Оливера Шево

дипл. правница

Асистенткиња на предмету Међународно кривично право, ужа научна област Кривично право и кривично процесно право.