ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 6

Изучавањем овог предмета студенти треба да стекну основна знања о општим институтима међународног кривичног права, појединим међународним кривичним дјелима, међународном кривичном правосуђу и међународним полицијским организацијама и међународном извршном кривичном праву.

Појам и правна природа међународног кривичног права, Развој међународног кривичног права, Перспективе и будућност међународног кривичног права, Извори међународног кривичног права, Принципи међународног кривичног права (појам и врсте), Репресивна власт државе, јурисдикција и надлежност, Принципи и правила важења међународног кривичног права (временско и просторно важење), Општи дио међународног кривичног права, Појам међународног кривичног дјела, Основи искључења међународног кривичног дјела и кривичне одговорности, Установа имунитета у међународном кривичном праву, Стадијуми у извршењу међународног кривичног дјела, Добровољни одустанак, саучесништво и стицај у међународном кривичном праву (карактеристике и специфичности), Кривична одговорност у међународном кривичном праву, Стварна и правна заблуда. Командна одговорност у међународном кривичном праву, Командна одговорност у Статуту МКС, Командна одговорност у КЗБиХ, Кривичне санкције у међународном кривичном праву, Одмјеравање казне, Казне према Статуту МКС, Посебни дио међународног кривичног права, Основне карактеристике посебног дијела међународног кривичног права, Појам међународног кривичног дјела, Међународна кривична дјела у Статуту МКС (Геноциг, злочин против човјечности, ратни злочини и злочин агресије), Установа незастаривости међународних кривичних дјела,. Међународно кривично правосуђе, Појава и развој, Међународни војни суд у Нирнбергу и Токију, Међународни ад хоц судови за бившу Југославија и Руанду, Стални међународни кривични суд, Међународна кривично-правна помоћ, Облици међународне кривично-правне помоћи, Појам и претпоставке екстрадиције, Основни принципи у примјени екстрадиције, Екстрадиција у нашем кривичном праву, Мала међународна кривичноправна помоћ, Налог за хапшење, Уступање и преузимање кривичног гоњења, Извршење страних кривичних пресуда, Поступак признавања страних кривичних пресуда (егзекватура), Трансфер осуђених лица, Појам и врсте азила.

Након изучавања наставног градива Међународног кривичног права студенти ће бити у могућности да примјењују институте међународног кривичног права и да учествују у раду међународних кривичних судова.

Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације, рјешавање постављених проблема у групи и индивидуално.

[1] Станко Бејатовић, Међународно кривично право, Правни факултет, Крагујевац, 2015.

ПРЕДАВАЧИ

Станко Бејатовић

академик проф. др

Научна област Кривично право и кривично процесно право.

Оливера Шево

ма

Асистенткиња на предмету Међународно кривично право, ужа научна област Кривично право и кривично процесно право.