ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 8

Изучавањем овог предмета, студенти треба да овладају основним појмовима и институтима Међународног пословног права,посебно у односу на његове изворе, право Европске уније, регулисање међународне трговине, са посебним освртом на РС и БиХ.

Општи дио: Теоријско одређење Међународног пословног права (МПП); Појам, предмет, настанак МПП-а и Међународног економског права; Извори МПП-а (национални и међународни извори); Правно регулисање међународне трговине (уговорне клаузуле ); Субјекти МПП-а; Међународне организације као субјекти МПП-а; Међународне организације од значаја за правно регулисање међународне трговине; Регионалне економске интеграције; Држава као субјект МПП-а; Предузећа и физичка лица као субјекти МПП-а; Правни оквири страног инвестирања; Рјешавање међународних трговинских спорова (међународне трговинске арбитраже-појам, значај, извори, врсте,поступак арбитраже, арбитражна одлука, њено признање и извршење). Посебан дио: Закључење уговора о међународном промету; Уговор о међународној продаји робе; Трговинско заступање, посредовање, комисион и уговор о међународној дистрибуцији; Међународни посао ускладиштења робе; Посао контроле квалитета и ивантитета у међународном промету; Уоовор о осигурању и реоситурању; Уговор о грађењу у међународном промету; Уговор о инжињерингу; Уговор о лизингу; Уговор о факторингу; Уговор о бартеру; Уговор о лону; Туристички послови са иностранством; Међународна плаћања; Кредитни послови са иностранством; Банкарске гаранције; Међународни документарни акредитив; Клиринг; Страна улагања; Међународно пословно удружење.

Студент стиче продубљено знање о институтима Међународног пословног права и о њиховој улози у међународној пословној пракси.

Предавања, вјежбе, учење и самостална израда практичних и испитних задатака, консултације.

[1] В. Поповић, Р. Вукадиновић, Међународно пословно право – општи дио, Правни факултет, Бања Лука, 2007;

[2] В. Поповић, Р. Вукадиновић, Међународно пословно право – посебни дио, Правни факултет, Бања Лука, 2010.

ПРЕДАВАЧИ

Витомир Поповић

академик проф.др

Ужа научна област Међународно пословно право.

Његослав Јовић

МА

Виши асистент на предмету Право-интелектуалне својине, ужа научна област Међународно право.