ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 8

Стицање основних знања из програма предмета, оспособљавање за кориштење домаћих и међународних извора норми у рјешавању практичних проблема. Кроз семинарске радове, менторски рад и консултације студент стиче продубљена знања из појединих модула.

Општи дио: Увод. Појам, предмет, методе и развој Међународног приватног права; Извори норми (међународни, интерни, унификација и кодификација норми); Методе регулисања, Колизионе норме (појам, структура, врсте); Сазнавање и третирање страног права, Квалификација; Проблеми у примјени мјеродавног права (јави поредак, изигравање закона, узвраћање и преупућивање, интерлокални сукоби закона); Посебни дио: Одређивање мјеродавног права за поједине приватноправне односе (статусна питања, стварно, насљедно, облигационо, породично право са међународним елементом); Међународно грађанско процесно право: Међународна надлежност; Имунитет, Литиспенденција са међународним елементом, Положај странца пред домаћим судом (материјалноправни и процесни); Међународна правна помоћ, правосудна сарадња држава у грађанским стварима; Признање страних судских одлука; Међународна трговачка арбитража; Признање страних арбитражних одлука; Одабрана питања стечаја са међународним елементом, Нотарска служба и међународно приватно право, Комунитарно (Европско) међународно грађанско процесно право.

Разумијевање садржаја предмета, кроз повезивање са претходно стеченим знањима током студија. Примјена знања у административној и судској пракси, анализирање практичних ситуација и рјешавање материјалних и процесних питања која произлазе из појаве међународног елемента у приватноправним односима, примјеном стечених знања. Адекватна примјена извора норми, способност правне аргументације и сналажење у упоредном и међународном праву. Продубљена знања из појединих модула омогућавају специјализацију кроз студије другог и трећег циклуса у земљи и/или иностранству.

Предавања, вјежбе, менторски рад, консултације, самостални рад, припреме за наставу, практикуми, семинарски радови, рад у групама.

[1] Валерија Шаула, Основи Међународног приватног права Републике Српске, Бања Лука, 2011;

[2] М. Станивуковић, М. Живковић, Међународно приватно право, Београд, 2010;

[3] Т. Варди, Б. Бордаш, Г. Кнежевић, В. Павић, Међународно приватно право, Београд, 2007;

[4] Е. Муминовић, Међународно приватно право и Процесно међународно приватно право, Сарајево, 2006.

ПРЕДАВАЧИ

Валерија Шаула

проф. др

Ужа научна област Међународно право.

Игор Поповић

МА

Асистент на предметима Међународно јавно право и Међународно приватно право, ужа научна област Међународно право.