ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 5П+2В

ECTS: 10

Изучавањем овог предмета студенти се упознају са правном историјом српског народа од времена насељавања на Балаканско полуострво и стварања самосталних држава Јужних Словена, па све до краја Другог свјетског рата. То подразумјева изучавање правних система и оних државних заједница у којима је српски народ живио с другим јужнословенским народима.

Насељавање Јужних Словена на Балканско полуострво и настанак првих јужнословенских држава. Доба раног феудализма од 7. до 12. вијека (постанак ранофеудалних држава, државна организација и право, с посебним освртом на Рашку и Дукљу). Доба развијеног феудализма од 12. до 15. вијека (Србија и Босна – постанак и развој државе, држава и црква, право). Дубровник од 7. до 19. вијека. Вријеме турске владавине (политичко – правни статус, административно – територијална подјела, аграрно уређење, право). Нововјековна правна историја српског народа до 1914. год. (српска држава Првог устанка, српска држава Другог устанка, дипломатска борба за статус Србије, стицање аутономије – Хатишерифи од 1830. и 1833. год. уставни и државно правни развој Србије током 19. и почетком 20. вијека, Црна Гора до 1914. год). Правни положај и политички развитак БиХ у 19. и 20. вијеку (до 1914. год). Прва заједничка југословенска држава – Краљевина СХС од 1918. год. (Србија и југословенско уједињење, Прводецембарски акт о уједињењу, државно – прави развој југословенске државе од 1918. до 1941. год.). Социјалистичка Југославија.

Детаљно изучавање особености државно правне историје властитог народа доприноси, не само обогаћивању националне самосвијести, него и бржем формирању правничког мишљења, те потпунијем разумјевању права. Будући правници се, већ на почетку студија, уче разумјевању идеје по којој је, за правилно разумјевање правног система у коме данас живе, неопходан динамички (историјски) приступ сходно изреци „historia est magistra vitae“.

Предавања, вјежбе, консултације, писмене провјере знања (колоквијуми), индивидуални рад студената (семинарски и домаћи радови, реферати и сл.) као и групно учествовање студената на савлађивању одређених тематских јединица.

[1] Д. Јевтић, Д. Поповић, Народна правна историја, Савремена администрација, Београд, 1997;

[2] Љ. Кркљуш, Правна историја српског народа, Нови Сад, 2004;

[3] Љ. Кркљуш, С. Шаркић, Одабрани извори из државно – правне историје Југославије, Београд, 1982.

ПРЕДАВАЧИ

Здрава Стојановић

проф. др

Ужа научна област Историја права и државе.

Милица Ристић

Асистент на предметима Римско право, Општа историја државе и права и Националана историја државе и права.