ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+2В

ECTS: 6

Учење института Насљедног права. Првенствени циљ извођења наставе је да се студенти упознају са рјешењима позитивног насљедног права Републике Српске, БиХ и рјешењима усвојеним у упоредном праву првенствено земаља чланица Европске уније, али и мишљењима правне науке и значајним ставовима судске праксе судова у Бих и Републици Српској. На основу знања стечених из овог предмета студентима се омогућава лакше савладавање и осталих предмета из области материјалног и процесног грађанског права.

Уводни дио (појам и начела насљедног права). Претпоставке за насљеђивање (смрт оставиоца, постојање насљедника, постојање заоставштине, постојање основа за насљеђивање). Насљеђивање на основу закона (чињенице на основу којих се насљеђује, разврставање насљедника унасљедне редове, редовни законски насљедници, посебна правила за неке законске насљеднике). Императивно законско насљеђивање (пројам и природа права на нужни дио, круг нужних насљедника, величина и повреда нужног дијела, смањење тестаментарних располагања и враћање поклона). Искључење и лишење нужних насљедника из насљеђа. Урачунавање поклона и легата у насљедни дио. Република Српска као законски насљедник. Насљеђивасње на основу тестамента (обележја тестамента, тестаментарна способност). Облици тестамента. Дозвољена садржина тестамента (постгављање насљедника, остављање легата, располагање у дозвољене сврхе, постављање услова и рокова, одређивање налога). Тумачење, неважност, опозив, чување и доказивање уништеног изгубљеног или скривеног тестамента. Прелазак заоставштине на насљеднике, одговорност насљедниказа дугове и деоба насљеђа. Уговори у насљедном праву и оставински поступак. Упознавање студената са релевантном судском праксом и прописима о најважнијим институтима насљедног права у Републици Српској и БиХ са циљем да се судска пракса и прописи анализирају и евентуално критикују.

Стицање основног знања о институтима насљедног права у Републици Српској, БиХ и упоредном праву. Овладавање правилима и различитим методама тумачења прописа и тестамената из ове области. Овладавање правилима оставинске процедуре. Стицање практичних сазнања изражених у судској пракси редовних судова у Републици Српској и БиХ. Развијање сопственог критичког мишљења и способности код студената. Стицање способности студената да индивидуално али и у колективу тумаче прописе и тестаменте ради уочавања појединих института насљедног права и разумијевања њихове правне природе.

Предавања, вjежбе, презентације семинарских радова, презентације групних радова, консултације.

[1] Илија Бабић, Насљедно право, Правни факултет, Бања Лука, 2010;

[2] Илија Бабић, Наследно право, Службени гласник, Београд, 2008;

[3] Илија Бабић, Коментар Закона о насљеђивању, Службени лист СРЈ, Београд, 2005;

[4] Оливер Антић, Наследно право, Правни факултет, Београд, 2010.

ПРЕДАВАЧИ

Ђорђе Раковић

доц. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право