ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТАТУС
   Буха, Милијана ванредни професор
   Васиљевић Пољашевић, Бојана ванредни професор
  Васиљевић, Зоран ванредни професор
   Вилић, Драгана редовни професор
   Влашки, Бојан доцент
   Гверо, Санда виши асистент
   Зрнић, Дијана  доцент
   Јовић, Његослав виши асистент
   Јотановић, Раденко ванредни професор
   Марковић, Иванка редовни професор
   Мијовић, Љиљана редовни професор
   Милинковић, Игор редовни професор
   Мирјанић, Жељко редовни професор
   Мишкић, Мирјана доцент
   Пена, Урош редовни професор
   Петровић, Стојана доцент
   Пилиповић, Дејан виши асистент
   Пилиповић, Милан доцент
   Поповић, Витомир редовни професор
   Поповић, Игор виши асистент
   Радић, Дарко ванредни професор
   Радић, Ирена виши асистент
   Раковић, Ђорђе ванредни професор
   Рачић, Ранка редовни професор
  Ристић, Милица асистент
   Савић, Снежана редовни професор
   Симовић, Миодраг редовни професор
   Стојаковић, Милан редовни професор
   Стојановић, Здрава ванредни професор
   Чубриловић Стаменић, Босиљка виши асистент
   Шаула, Валерија редовни професор
   Шврака, Роберт виши асистент
   Шево Гребенар, Оливера виши асистент
  Шикман, Миле ванредни професор
  Мирјанић, Игор асистент
  Ромић, Марко асистент