ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ ЗА УПИС НА II ЦИКЛУС СТУДИЈА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ ЗА УПИС НА II ЦИКЛУС СТУДИЈА

Обавјештавају се кандидати који су се пријавили на Конкурс за упис на II циклус студија, на студијском програму „Мастер студије Право“, из категорије редовних и ванредних студената, да ће се, у складу са условима Конкурса, дана 18.11.2020. године, са почетком у 17.00 часова у сали бр. 69 (II спрат), одржати квалификациони испит.

Квалификациони испит ће се састојати од десет испитних питања (конкретних, а не есејског карактера, те која се односе на опште институте из предметне научне области изучаване на I циклусу студија) из уже науичне области, односно модула за који су се кандидати пријавили. Тако нпр., кандидати који су се пријавили за упис на модул Грађанско право, добиће испитна питања из уже научне области Грађанско право, односно наставних предмета Облигационо право, Грађанско право и Грађанско процесно право, које су положили на првом циклусу студија. Исти принцип ће бити примијењен и на пријављене кандидате за упис на остале модуле (Државно право- наставни предмети Теорија државе и права и Уставно право; Управно право- наставни предмети Управно право (општи и посебни дио) и Управни поступак и управни спор; Кривично право- наставни предмети Кривично право, Кривично процесно право и Криминологија са пенологијом, Радно и социјално право- наставни предмет Радно и социјално право; Пословно право- наставни предмет Пословно право (Компанијско право и Трговинско право), Међународно право- наставни предмети Међународно јавно право, Међународно приватно право и Међународно пословно право).

Свако испитно питање носи један бод, а да би се квалификациони испит сматрао положеним, потребно је да сваки кандидат освоји најмање 5 бодова. Ранг листа кандидата за редовни студиј (буџет и самофинансирање) и за ванредни студиј ће се сачињавати на основу просјечне оцјене кандидата на I циклусу студија (од 6 до 10 бодова, адекватно оствареној просјечној оцјени) и резултата квалификационог испита (од 0 до 10 бодова, с тим да је за упис потребно да се оствари најмање 5 бодова). Дакле, укупно може бити остварено максимално 20 бодова. Привремена ранг листа ће бити објављена 19.11.2020. године најкасније до 14.00 часова, а кандидати ће имати право увида у тестове истог дана у периоду од 14.00 до 16.00 часова. Увид ће се моћи остварити у просторији Службе за постдипломске студије. Коначна ранг листа ће се објавити у понедјељак, 23.11.2020. године, у 9.00 часова, након чега примљени кандидати могу остварити право на упис у периоду од 23.11. 2020. до 26.11.2020. године.