ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 5П+2В

ECTS: 10

Изучавањем овог предмета студенти се упознају са основним институтима Облигационог права, односно изворима облигациних односа и правилима према којима се они регулишу, што је од фундаменталног значаја за правничку професију.

Увод у Облигационо право. Извори и начела облигационог права. Појам и подјела облигација. Дејство облигације. Измјена садржаја облигације. Повреда облигације. Измјена субјеката у облигацији. Престанак облигације. Појам и општи услови за закључење уговора. Начин закључивања и подјела уговора. Тумачење уговора. Дејство уговора. Престанак уговора. Именовани грађанскоправни уговори. Врсте и карактеристике грађанскоправне одговорности. Узроци и основи за проузроковану штету. Накнада штете. Подијељена одговорност и смањење накнаде штете. Поједини каузални грађанскоправни деликти. Посебни случајеви одговорности. Посебни случајеви накнаде штете. Стицање без основа. Пословодство без налога. Јавно обећање награде. Хартије од вриједности (појам, врсте и карактеристике).

Познавање основних института облигационог права као гране права, примјена материјалног права на чињенично стање, тумачење релевантних прописа, рјешавање проблемских ситуација, припрема и реализација уговора.

Предавања (ex catedra, анализа случаја, анализа судске праксе, рјешавање хипотетичких чињеничних ситуација), вјежбе (анализа случаја, аназиза судске праксе, симулација случаја), самостално учење, консултације и израда семинарских радова.

[1] Бранко Мораит, Облигационо право (књига прва и књига друга), Комесграфика, Бања Лука, 2010;

[2] Бранко Мораит, Практикум за облигационо право, Правни факултет, Бања Лука, 2000;

[3] Небојша Јовановић, Практикум за облигационо право, Досије, 2009.

ПРЕДАВАЧИ

Дарко Радић

проф. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Дејан Пилиповић

ма

Виши асистент на предметима Породично право и Облигационо право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.