ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+2В

ECTS: 6

Упозвање са законитостима развоја људског друштва у прошлости, рађањем права и еволуцијом права, историјским развојем правних система и установа, узроцима развоја и општим тенденцијама у развитку права. Развијање правничког мишљења на изворном историјском материјалу, посебно значајном за европску правну традицију. Студенти ће се упознати са посебно одабраним државама и правним системима који су, у одређеном времену, били доминантни и чији се утицај проширио и на остале државе и њихова права.

Појам Опште историје државе и права и њено мјесто у оквиру друштвених наука; Првобитна заједница (периодизација,брак и породица, организација друштава, друштвена правила, религија); Стари вијек (општа обиљежја најзначајнијих држава старог вијека – Египат, Вавилог, Атина, Спарта, Хеленистичке монархије-извори, државно уређење, право); Средњи вијек (опште карактеристике најважнијих држава – Француска, Византија, Арабљански калифат, Француска, Енглеска, Њемачка – историјски преглед, друштвено и државно уређење, право); Нови вијек (општа обиљежја најзначајнијих држава новог вијека – Енглеска, САД, Француска, Њемачка, Аустроугарска монархија, Русија-историјски преглед, државно уређење и право).

Изучавањем ове дисциплине студенти стичу знања о природи права, развоју правне доктрине и коријенима правних идеја, принципима и установа, што доприноси потпунијем разумјевању правне науке, законодавства, судске праксе и обичаја у различитим правним системима.

Предавања, вјежбе, консултације, писмене провјере знања (колоквијуми), индивидуални рад студената (семинарски и домаћи радови, реферати и сл.) као и групно учествовање студената на савлађивању одређених тематских јединица.

[1] Срђан Шаркић, Општа историја државе и права, Београд (сва издања);

[2] Љ. Кандић, Практикум из оште историје државе и права, Београд (сва издања);

[3] Љ. Кандић, Одабрани извори из опште историје државе и права, Београд (сва издања).

ПРЕДАВАЧИ

Здрава Стојановић

проф. др

Ужа научна област Историја права и државе.

Милица Ристић

Асистент на предметима Римско право, Општа историја државе и права и Националана историја државе и права.