ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 3

Циљ извођења наставе на овом предмету је да се студенти упознају с основним појмовима о организованом криминалу, кључним међународним и домаћим материјалним и процесним прописима којима се регулише та проблематика, структуром, организацијом и облицима деловања организованих криминалних група, феноменолошком и етиолошком димензијом ових криминалних феномена.

Предавања: појам и дефиниције организованог криминалитета, карактеристике организованог криминалитета, етиологија организованог криминалитета, основни облици испољавања организованог криминалитета, однос организованог криминалитета и тероризма, однос организованог криминалитета и других облика криминалитета, појам и карактеристике криминалних организација, међународни и домаћи прописи који регулишу област сузбијања оргнаизованог криминала, кривичноправни аспекти сузбијања организованог криминалитета, криминалистички аспекти сузбијања организованог криминалитета, примјена посебних истражних радњи у сузбијању организованог криминалтитета. Вјежбе: криминално организовање мафијашког типа, начини успостављања криминалних веза у организованом криминалитету, утврђивање начина прања новца у ланцу организованог криминала и финансирања терористичких активности, анализа случајева из праксе.

Основни исход овог предмета састоји се у стицању довољног нивоа знања који би студентима омогућио боље разумјевање организованог криминалитета као криминалних феномена и савремених безбједносних изазова, ризика и пријетњи.

Теоријска настава, теоријске и практичне вјежбе, консултације, семинарски рад, колоквијуми, завршни испит.

[1] Миле Шикман, Организовани криминалитет, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2011;

[2] H. Abadinsky, Organized Crime, Wadshworth Publishing, New York, 2004.

ПРЕДАВАЧИ

Миле Шикман

проф. др

/