ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 7

Изучавање предмета обезбјеђује усвајање фундаменталних знања из економске науке, те основних аналитичких алата који студентима омогућавају разумијевање модерних микроекономских и макроекономских категорија, појмова и процеса. Тиме се обезбјеђује разумијевање модерних метода и техника анализе економских проблема и процеса у циљу квалитетног доношења правних одлука и закључака.

Увод у микроекономију и макроекономију. Економске школе и правци. Економски ресурси и потребе. Појам робе. Дефиниција и функције тржишта. Предности и ограничења тржишта. Понашање потрошача, рационални избор, индиферентност. Буџетско ограничење потрошачевог избора. Трошкови и профит. Укупни, просјечни и маргинални производ. Врсте трошкова. Понуда. Тражња. Тржишта радне снаге и капитала. Конкуренција и типологија тржишта. Мјерење тржишне концентрације. Основи макроекономије. Привредни раст. Макроекономски токови и закономјерности. Основни макроекономски агрегати. Тражња потрошња и инвестиције. Кружни ток репродукције и привредни циклуси. Макроекономски аспекти незапослености. Инфлација и девизни курс. Монетарно кредитна политика. Настанак, развој и функције новца. Тражња за новцем и камата. Инструменти монетарно кредитне политике. Фискална политика. Ефекти опорезивања на тржишту роба и услуга. Пореска политика и економска стабилизација. Провјера знања.

Студентима правних наука се обезбјеђује неопходно разумијевање метода и техника за анализе економских проблема и процеса, ради оспособљавања за доношење релевантних правних судова, закључака или одлука. Студенти ће савладати кључне микроекономске и макроекономске појмове и економске закономјерности.

Основне методе рада на предмету су предавања и вјежбе, израда семинарских радова и консултације. На предавањима се приоритетно излажу основне економске категорије, дефинишу економски проблеми а затим врши њихова анализа. Обавезна је провјера разумијевања изложене материје и критичка расправа. Економска проблематика се мора прилагодити могућностима разумијевања студената правних факултета уз обавезно коришћење примјера из правне праксе. На часовима који су предвиђени за вјежбе студенти ће анализирати случајеве из праксе и рјешавати проблеме у компаративној перспективи. Од студената се очекује активно учешће у наставном процесу, током вјежби и изради семинарских радова.

[1] Горан Поповић, Милан Милановић, Основи економије за правнике, Правни факултет, Бања Лука, 2010;

[2] Горан Поповић, Економија ЕУ – макроекономски проблеми и заједничке политике, Бања Лука.

ПРЕДАВАЧИ

Стево Пуцар

Ужа научна област Теоријска економија