ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 7

Предмет даје методолошке смјернице студентима за израду семинарских радова, есеја, дипломских и других писаних радова, уводи их у разумијевање савременог друштва, потреба, интереса, вриједности, структуре савременог друштва, положаја и улоге друштвених група. Са социолошког аспекта се приступа праву као феномену који прожима све дијелове друштва – утиче на његову структуру, кохерентност и промјене. Помаже студентима у препознавању појава и сналажењу у својој средини, ужем и ширем окружењу.

Увод у социологију (са социологијом права); Предмет социологије (појам друштва, опште карактеристике савременог друштва и друштвене структуре) и метод социологије; Потребе, интереси и вриједности; Друштвене групе и карактеристике савремених друштвених група (са освртом на стање и перспективе савремене породице); Социјална структура савременог друштва; Држава и облици политичке власти, карактеристике правне државе; Моћ у друштву. Јавно мнење; Култура, карактеристике савемене културе; Морал, адвокатска етика; Предмет, метод и извори социологије права; Савремене тенденције у социологији права; Социологија права и поједине правне дисциплине; Социологија права и људска права и слободе.

Студент који положи испит у стању је да самостално ради студентске радове и пројекте, да препозна социолошке и друштвене проблеме у ужем и ширем окружењу, да уочи шта у друштвеним кретањима и промјенама утиче на промјену правног система и правних норми (и обрнуто), који услови у друштву утичу на формирање и коришћење правних идеја, подупиру њихов морални значај, одређују њихов ауторитет и легитимитет, обезбјеђују изворе њихове регулаторне и контролне моћи, да разумије улогу права у друштву (начин регулисања односа у друштву, усмјеравање и контрола друштвеног поретка), да разумије потребе као покретаче развоја, да зна суштину друштвених група, државе и других институција у друштву, организацијe, културе, морала, моћи, екологије и сл.

Током часова предавања користиће се power-point презентација главних теза и илустрације неких примjера. Поред примjера који ће се дискутовати, на часовима ће се радити и примjери (рjешавање проблемских задатака) којима ће се илустровати и вjежбати одређене теме (групно и појединачно). Илустрација и вjежбе подразумијевају двосмjерну комуникацију, а студенти су позвани да слободно износе своје мишљење у вези са случајем за илустрацију и вjежбу. Главни облик рада биће обрада случајева из праксе, како би студенти научили како да стечена знања употријебе у практичне сврхе. Израда и излагање семинарског рада уз обавезну примjену методологије за израду стручних радова.

[1] Е. Гиденс, Социологија, Економски факултет, Београд, 2005;

[2] Ж. Гурвич, Социологија права, Подгорица, 1997;

[3] Б. Ковачевић, Друштвена улога права: Увод у социологију права, Бања Лука, 2010;

[4] А. Мимица, М. Богдановић, Социолошки речник, Завод за уџбенике, Београд, 2007;

[5] М. Митровић, С. Бован, Основи социологије и социологија права, Службени гласник, Београд, 2009;

[6] И. Шијаковић, Д. Вилић, оциологија за правнике, Удружење социолога, Бања Лука, 2013.

ПРЕДАВАЧИ

Драгана Вилић

проф. др

Професорица на предмету Основи социологије са социологијом права.