ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 7

Изучавањем овог предмета студенти се упознају са изворима породичног права, основним институтима Брачног права, односно са породичноправном регулативом у области Односа родитеља и дјеце и Старатељског права.

Основни појмови о Породичном праву. Извори и обиљежја породичног права. Брачна и ванбрачна породица. Породица с обзиром на врсте сродства. Статусно породично право. Основни појмови о браку и Брачном праву. Закључење брака (услови пуноважности, брачне сметње, брачне забране и форма брака). Лична права и дужности брачних супружника. Личноимовинска права и дужности брачних супружника. Имовински односи између супружника и ванбрачних партнера. Престанак брака (развод, поништење, смрт и проглашење несталог супружника за умрлог). Појам и основна обиљежја родитељског односа. Брачни статус и промјена брачног статуса дјетета. Дужности и права родитеља према личности дјетета. Издржавање дјеце и других сродника. Вршење родитељског права и промјене у вршењу родитељског права. Заштита дјеце без родитељског старања. Храњеништво. Породични смјештај дјетета. Усвојење. Заснивање и дејства (потпуног и непотпуног) усвојења. Престанак усвојења (потпуног и непотпуног) усвојења. Основни појмови о старатељству. Организација службе старатељства. Старалац. Врсте старатељства (над малољетницима, лицима лишеним пословне способности). Облици старатељства за посебне случајеве.

Познавање извора и основних института породичног права, примјена материјалног права на чињенично стање, правилно тумачење релевантних прописа, рјешавање проблемских ситуација.

Предавања, вјежбе (рјешавање хипотетичких чињеничних ситуација, анализа случаја, анализа судске праксе, симулација случаја), консултације, самостално учење и израда семинарских радова.

[1] М. Младеновић, С. Стјепановић, М. Живановић, Породично право, Правни факултет Српско Сарајево, 2003;

[2] Бранко Мораит, Породично право, Правни факултет у Бањој Луци, 2004;

[3] С. Стјепановић, Практикум за породично право, Правни факултет Српско Сарајево, Пале, 2002.

ПРЕДАВАЧИ

Дарко Радић

проф. др

Ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.

Дејан Пилиповић

ма

Виши асистент на предметима Породично право и Облигационо право, ужа научна област Грађанско право и грађанско процесно право.