ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 3

Основни циљ изучавања овог предмета је да студенти стекну не само основна, већ и шира теоријска и практична знања о значају, садржини и специфичностима појединих посебних управних поступака у праву Републике Српске и да се на тај начин оспособе за рад како у појединим управним, тако и неуправним областима друштвеног живота у којима се ти поступци примјењују.

Појам, предмет, садржина и структура управноправне гране у нашем правном систему. Опште управно право и посебно управно право. Однос посебног управног права и других грана права. Извори посебног управног права у Републици Српској. Појам, предмет и садржина посебног управног права. Посебно управно процесно право као дио посебног управног права. Однос посебних поступака и општег управног поступка. Посебни управни поступци у области унутрашњих послова. Царински поступци. Порескипо ступци. Експропријациони поступак. Инспекцијски поступци. Управни поступци у породичним односима. Поступак избора академског особља.

Стицањем теоријских и практичних знања из овог наставног предмета студенти ће бити оспособљени да обављају одговарајуће управно правне послове, у првом реду послове процедуралног карактера, и то у оним областима привредног и друштвеног живота у којима се правила појединих управних процедура превасходно примјењују.

Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације, практични рад кроз симуловане вјежбе које се изводе уз ангажавање стручњака из праксе.

[1] Мирјана Рађеновић, Право посебних управних поступака, Правни факултет, Бања Лука, 2009.

ПРЕДАВАЧИ

Мирјана Рађеновић

проф. др

Ужа научна област Управно право и управа.