ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 7

Изучавање статуса привредних субјеката (предузетника и привредних друштава) и правних односа у које они међусобно улазе.

Појам, историјат и извори пословног права. Подјела и битне карактеристике привредних субјеката. Индивидуализација привредних друштава. Заступање, пуномоћници и одговорност за преузете обавезе у правном промету. Заједнички институти привредних друштава. Друштва лица: ортачка и командитна друштва. Друштва капитала: друштва са ограниченом одговорношћу и акционарска друштва. Специјализована акционарска друштва, специјализоване организације и привредна друштва. Јавна предузећа. Повезивање привредних друштава. Стечајно право. Општа правила уговора у привреди. Уговор о продаји. Уговори о трговинским услугама (посредовање, заступање, комисион, контрола, ускладиштење, шпедиција, осигурање, туристичке услуге). Уговори са грађанскоправном основом у уговору о дјелу (уговор о грађењу и уговори о превозу). Уговори са мјешовитом грађанскоправном основом (трансфер технолгије, дугорочна производна кооперација, франшизинг, факторинг, форфетинг, лизинг). Основе банкарског права (општа правила, кредитни послови, банкарски депозити, услуҗни банкарски послови). Појам, врсте и природа хартија од вриједности. Новчане хартије од вриједности. Робне хартије од вриједности. Легитимационе исправе.

Студент стиче основна знања из цјелокупне материје Пословног права, почев од статусних питања привредних субјеката (као што су оснивање, организација, гашење, и сл.), преко односа дрҗаве и привреде, уговора у привреди, банкарских послова и послова других финансијских организација, па до права хартија од вриједности. Дијапазон примјене стечених знања је веома широк и обухвата рад у законодавној, извршној и судској власти, самим привредним субјектима, итд.

Предавања, вјежбе, семинарски радови, посјете судовима и управним организацијама специјализованим за надзор над радом привредних субјеката.

[1] Мирко Васиљевић, Компанијско право, Правни факултет, Београд, 2007;

[2] Мирко Васиљевић, Трговинско право, Правни факултет, Београд, 2011;

[3] Марко Рајчевић, Пословно право I, Правни факултет, Бања Лука, 2007.

ПРЕДАВАЧИ

Марко Рајчевић

проф. др

Ужа научна област Пословно (трговинско) право.

Зоран Васиљевић

проф. др

Ужа научна област Пословно (трговинско) право