ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА ПОД НАЗИВОМ „КОНФЕРЕНЦИЈА О СТВАРНИМ ПРАВИМА И ЕВИДЕНЦИЈАМА О НЕПОКРЕТНОСТИМА У РС“

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА ПОД НАЗИВОМ „КОНФЕРЕНЦИЈА О СТВАРНИМ ПРАВИМА И ЕВИДЕНЦИЈАМА О НЕПОКРЕТНОСТИМА У РС“

Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву имају част да Вас позову да учествујете у раду научно-стручног скупа под називом „Конференција о стварним правима и евиденцијама о непокретностима у Републици Српској“, који ће се одржати 3. априла 2020. године у Хотелу Босна у Бањој Луци, Република Српска/Босна и Херцеговина.

Друштвено-економске промјене које су пратиле распад СФРЈ, приватизација, измијењени тржишни услови привређивања, једна свеукупна транзиција, неминовно су условили трансформацију друштвене у приватну својину. Промјене друштвено-економских односа довеле су и до промјена у законодавству у области стварних права и евиденција о непокретностима. У вези с тим, 2008. године је усвојен Закон о стварним правима, а 2012. године и Закон о премјеру и катастру Републике Српске. 

Законом о стварним правима извршена је кодификација стварног права у Републици Српској, утемељена је једноврсност права својине и правних субјеката, успостављено правно јединство непокретности али је и промјењен сам концепт појма „непокретност“. Доношењем овог закона стављено је ван снаге низ закона који су до тада уређивали област стварних права у Републици Српској. 

Доношењем Закона о премјеру и катастру Републике Српске напуштен је систем двојне евиденције о непокретностима и усвојен је концепт јединствене евиденције – катастар непокретности. 

Након скоро једне деценије од примјене поменутих закона, вријеме је да се изврши научно-стручна анализа спровођења законских одредаба и укаже на евентуалне проблеме и дилеме које прате њихову примјену. Ово је јединствена прилика да се на једном мјесту окупе представници академске заједнице, адвокати, нотари, правобраниоци, представници Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове и остали субјекти који се баве пословима из области имовинско-правих односа и понуде могућа рјешења.

Позивамо све заинтересоване ауторе да доставе своје радове, а оквирне подтеме о којима би аутори писали су из сљедећих области: 

 • промет непокретности; 
 • садржај и ограничења права својине;
 • стицање и заштита права својине;
 • забиљежба спора;
 • право прече куповине; 
 • прелазне и завршне одредбе Закона о стварним правима; 
 • заложно право;
 • оснивање и одржавање катастра непокретности; 
 • рјешавање имовинских односа на имовини приватизованих предузећа (укључујући и стечајни и извршни поступак над приватизованим предузећима);
 • експропријација;
 • узурпација;
 • рјешавање имовинских односа у управном поступку.

Поред излагања реферата, предвиђено је и одржавање панел дискусије на којој би се активно дискутовало о актуелним проблемима из области стварних и права регистра непокретности. Прилику да у писаној форми доставе питања која се као спорна јављају у пракси, имају сви учесници скупа.

Истичемо да се на нашим просторима први пут одржава научно-стручни скуп искључиво из области стварних права и евиденција о непокретностима, те се надамо да ћете својим учешћем допринијети квалитетнијем раду истог.

Молимо Вас да пријаву за учешће у раду скупа и реферат, односно спорна питања доставите најкасније до 1. фебруара 2020. године, на електронску адресу konferencija2020@gmail.com.

Организатори сносе трошкове исхране свим учесницима скупа, а излагачима реферата трошкове превоза, смјештаја и одговарајући износ хонорара. За све остале учеснике Организатори могу резервисати смјештај, али не и сносити трошкове истог. 

Котизација износи 70,00 КМ по учеснику, а за другог и сваког даљег представника који долази из исте институције котизација износи 50,00 КМ и уплаћује се на жиро рачун отворен код НЛБ Развојне банке број 5621928363414781 уз назнаку „котизација за савјетовање“. Учесници су дужни да копију вирмана о уплаћеној котизацији доставе на електронску адресу konferencija2020@gmail.com. У цијену котизације урачунати су и пропратни материјали за скуп, који, између осталог, обухватају рецензирани зборник радова. 

Крајњи рок за уплату котизације и достављање доказа о уплати је 15. март 2020. године.

Реферати требају да буду написани у складу са Упутством за ауторе научног часописа „Годишњак“ Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, које је можете погледати  ОВДЈЕ.

Оквирни програм научно-стручног скупа ће бити накнадно достављен.

Пријавни лист