ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 7

Изучавањем предмета Правна етика студенти сагледавају етичку димензију правног феномена и начин на који етички извори права детерминишу процес стварања права. У оквиру предмета упозорава се на етичке изазове (дилеме) који се појављују у склопу бављења професијом правник (студенти на часовима анализирају и одговарајуће кодексе професионалне етике и вриједности на којима они почивају).

Основе правне етике. Право и морал (претходне појмовне напомене). Теоријскоправна схватања о односу права и морала. Теза о одвојености права и морала (сепаративна теза). Бентамова критика Блекстонових Коментара. Филозофија позитивног права Џ. Остина. Правноетички редукционизам Х. Келзена и К. Шмита. Правноетички нихилизам (амерички и скандинавски правни реализам). Правни позитивизам Х. Харта. «Тврди» правни позитивизам Џ. Раза. Прагматични морални скептицизам Р. Познера. Схватања о повезаности права и морала. Јуснатуралистички захтјев за праведним правом. Надзаконско право Г. Радбруха. Утицај Радбруховог правног учења на праксу њемачких савезних судова. Унутрашња моралност права Л. Фулера. Дворкиново учење о правним принципима. Супстанцијални јуснатурализам Џ. Финиса. Етика дискурса и теорија права. Морални статус владавине права. 1. КОЛОКВИЈУМ Етички извори права: Живот. Слобода. Здравље. Правда (појам и врсте). Правичност. Правна сигурност. Мир. Ред. Људско достојанство. Правна вриједност истине. Практична питања (проблеми) правне етике. Еутаназија. Абортус. Морална оправданост кажњавања. Правноетички аспекти заштите животне средине. Права животиња. Заштита приватности. Грађанска непослушност. Проблем „прљавих руку“. Професионална етика као проблем примијењене етике. 2. КОЛОКВИЈУМ Етика професије правник. Етички изазови судијске професије (Бангалорски принципи судијског понашања). Професионална етика адвоката (Правила понашања за европске правнике). Професионална етика тужилаца. Професионална етика нотара. Професионална етика запослених у органима државне управе. Јавна етика у јединицама локалне самоуправе. Етика законодавног процеса.

Анализирајући етичку страну правног феномена студент развија способност критичког, недогматског сагледавања позитивноправних рјешења. Студенту се, такође, указује на сложена етичка питања која се могу појавити приликом обављања професије правник, чиме се омогућује да он по завршетку студија на њих адекватно одговори.

Предавања и вјежбе; учење и самостална израда есеја и испитних задатака; консултације.

ПРЕДАВАЧИ

Игор Милинковић

проф. др

Ужа научна област Теорија права и државе.

Роберт Шврака

ма

Асистент на предметима Правна етика, ужа научна област Теорија државе и права.