ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 4

Студенти ће стећи теоријска и практична знања из области реторике и стећи практична знања и развити вјештину састављања и интерпретирања разних врста говора, посебно из судског (форензичног говорништва).

Увод. Појам, значење реторике. Значај реторике у историји. Однос реторике и етике. Почеци реторике. Постанак реторике у Грчкој. Логографи- спона права и бесједништва. Познати грчки бесједници. Познати римски бесједници. Хришћанско и средњевјековно бесједништво. Бесједници новог вијека (доба револуција). Срби и реторика. Стара и нова реторика. Појам говора. Избор предмета говора (бесједе). Циљ говора. Припрема говора. Импровизовани говор. Подјела говора – disposition. Увод (proemium, introduction). Разрада говора (narratio, body of the speech). Закључак (conclusio, conclusion). Стил (језик) говора – elocution. Говорни и писани стил. Врсте и карактеристике стила. Излагање говора – acio (глас, цезура, гестови, аргументација). Особине доброг говора. Говорник. Аудиториум. Сметње у комуникацији говорника са аудиториумом. Судско (форензично) говорништво. Порота и судско бесједништво, судија појединац и судско бесједништво. Углед адвоката и адвокатска етика, однос говорника према судији, садржина излагања судског говора. Аргументација и њен значај у правној реторици. Перелманова нова реторика. Аподиктичко увјеравање. Етичко увјеравање. Еристичка дијалектика. Допунска средства увјеравања. Појам и значај политичког (делиберативног) бесједништва. Психологија масе. Психологија мас-медија. Политичка манипулација. Политичка агитација. Парламентарна дебата. Пропаганда. Пригодно (епидеиктичко) бесједништво Дебата: правилима уређен облик аргументоване расправе. Реторика и нови медији (радио, телевизија).

На основу стеченог знања студе нт који положи испит имаће оптимални ниво реторичке писмености који ће бити у скаду са његовим правничким образовањем и занимањем.

Предавања и вјежбе, семинарски радови, студентски реферати, припремање разних врста говора, држање говора пред групом, консултације.

[1] О. Станојевић, С. Аврамовић Ars rhetorica, Вештина беседништва, Београд, 2002;

[2] С. Аврамовић, Rhetorikе techne, Београд, 1998;

[3] Љ. Тадић, Увод у вештину беседништва, Београд, 1995;

[4] П. Радоњић, Говорништво, Подгорица, 1999;

[5] Р. Радоњић, Правна реторика, Подгорица, 2006.

ПРЕДАВАЧИ

Мирјана Мишкић

доц. др

Асистенткиња на предмету Римско право, ужа научна област Римско право.

Милица Ристић

Асистент на предметима Римско право, Општа историја државе и права и Националана историја државе и права.