ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 4

У оквиру предмета проучавају се класичне и модерне теорије права и политике, те основни појмови, проблеми, институције и теоријске и практичко-политичке тенденције савремене правне и политичке мисли. Критички се истражују поријекло и развитак темењних правно-политичких концепција, и њихова различита теоријска оправдаља и утемењеља, са рефлексијом на континуитете и дисконтинуитете идеја које чине чворне тачке историјског развитка политичке и правне мисли. Предмет има за цињ да упозна студенте са главним токовима политичко-правне мисли, те их опреми знањем, компетенцијама, вјештинама и методским оруђима потребним за самостално разумијевање и критичко просуђивање појединих политичко- правних концепција.

Филозофија, теорија и наука о политици и праву; Појам политике и права; Античка схватања политике и права; Политичка и правна теорија класичног Рима; Политичке и правне теорије настала под утицајем хришћанске догматике; Теорије природног права и друштвеног уговора; Локова теорија конституционализма; Правна држава и владавина права; Макијавелистички заокрет; Либерализам; Кант и грађанско друштво; Хегелова теорија права и државе; Марксизам; Неолиберализам и конзервативизам; Моћ и насиње; Елитизам и политика; Политичко јавно мнеље; Легалитет и легитимитет; политички и социјални конфликти; толеранција и политика.

Очекује се да студенти стекну основна знања потребна за самостално орјентисање у шуми постојећих политичких теорија, орјентација и концепција, те за њихово критичко валоризовање.

Настава и вјежбе. Припрема, израда и одбрана семинарских радова. Континуирана провјера знања, појединачне и групне консултације и завршни испит.

[1] Никола Поплашен, Политичке и правне теорије (хрестоматија), Бања Лука, 2002;

[2] Лео Штраус, Политичка филозофија, Загреб, 2005.