ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 3

Циљ предмета је да упозна студенте са основама правне заштите животне средине у домаћем и међународном законодавству.

Увод у правне аспекте заштите животне средине; заштита природе;заштита животне средине; правна заштита животне средине; кривично-правна заштита животне средине; грађанско-правна заштита животне средине; промет експлозивних материјала,запаљивих течности и гасова; заштита ваздуха; заштита вода и водних екосистема; управљање отпадом; фонд за заштиту животне средине; републички органи управе у области заштите животне средине; инспекцијски надзор у области заштитр животне средине; ЕУ у области животне средине; институције и акциони програми ЕУ у области заштите животне средине.

Студент је оспособљен да може правилно анализирати и планирати заштиту животне средине,концепт одрживог развоја,као и заштитне мјере унапређењаквалитетаљ животне средине.Законодавством су обезбијеђене битне нормативне претпоставке за успјешну реформу и функционисање животне ередине која је од великог значаја за сваког појединца и за друштвену заједницу у цјелини.

Предавања, вјежбе, консултације и самостална израда семинарских радова.

[1] Слађана Мирјанић, Правни аспекти заштите животне средине, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука, 2013;

[2] М. Гашић, С. Мирјанић, Заштита радне и животне средине, НУБ, Бања Лука, 2006;

[3] М. Павловић, Еколошко инжењерство, Београд, 2002.

ПРЕДАВАЧИ

Слађана Мирјанић

проф. др

Ванредна професорица на предмету Правни аспекти заштите животне средине.