ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+2В

ECTS: 6

Припремити студенте за научно засновано нормирање хетерономних и аутономних правних прописа.

Правно нормирање: научна дисциплина и наставни предмет; Правна техника; Правила за израду закона и других прописа; Појам и врсте метода стварања права; Претпоставке за стварање права; Правни облик; Врсте и садржај судова у правном нормирању; Техничке методе стварања права: апстрактна, начелна, таксативна, примјерична, казуистичка метода; Научне методе стварања права: дијалектичка, социолошка, политичка, аксиолошка, догматичка, нормативна, историјскоправна, упоредноправна метода; Појам и методи примјене права; Законодавство и кодификација; Врсте закона; Уредбе са законском снагом; Законодавни поступак; Проглашавање и објављивање закона; Измјене и допуне прописа; Пречишћени текст и исправци прописа; Аутентично тумачење; Учешће Вијећа народа Републике Српске у доношењу закона; Доношење закона у Парламентарној скупштини БиХ; Члан и унутрашња подјела члана; Унутрашња подјела закона и других прописа; Систематика закона и других прописа; Повратно дејство закона; Структура и систематика подзаконских прописа. Језик, стил и начин писања прописа; Преписивање и упућивање; Одређивање аналогне и супсидијарне примјене прописа; Цитирање; Изузеци; Набрајање и квантитативно изражавање; Скраћивање; Појам, обиљежја, улога и значај аутономног права Однос аутономног права према другим правним дисциплинама Главна значење израза аутономно право; Заједничко у појму државног и аутономног права;Подјела аутономног права;Врсте зависног аутономног права;Настанак и развој аутономног права: еснафско право и право гилди, трговачко право, међународно право;Појам, обиљежја и врсте аутономног права рада;Правно важење и врсте колективних уговора о раду;Међународни и наднационални извори аутономног права рада;Извори аутономног права рада;Однос општих аката аутономног права рада у правном систему;Уставност и законитост у аутономном праву рада и њихова заштита;Аутономно право рада у систему права;Индивидуални и колективни аутономни идентитет.

Успјешним савладавањем наставног градива студент ће бити у стању да примјењује правила за израду правних прописа, учествује и самостално изради одређене опште правне акте.

Предавања и вјежбе, самостална израда задатака, учење, консултације, семинарски рад.

Основна литература

[1] Жељко Мирјанић, Писање и доношење закона, Правни факултет у Бањој Луци, 2014;

[2] Драган Митровић, Аутономно право, Правни факултет у Београду, 2013;

Допунска литература

[3] Ђуро Гатарић, Стварање права, Правни факултет у Загребу и Правни факултет у Бањој Луци, 1991;

[4] Радомир Лукић, Методологија права,(само Правна техника).

ПРЕДАВАЧИ

Жељко Мирјанић

проф. др

Ужа научна област Радно и социјално право

Санда Гверо

МА

Асистент на предметима Правно нормирање и Радно и социјално право, ужа научна област Радно и социјално право.