ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 7

Упознавање студената са начином функционисања ЕЗ и ЕУ, процесом одлучивања у ЕУ и правним поретком ЕЗ и ЕУ.

Садржину наставног предмета Право Европске уније чине три цјелине: институције, право унутрашњег тржишта и спољни односи ЕУ. У институционалном дијелу се изучава настанак и однос права ЕУ према правима држава чланица. У другом дијелу се изучавају прописи о успостављању и функционисању унутрашњег тржишта и правила конкуренције. У трећем дијелу се изучавају правила и принципи спољне политике ЕУ.

Након одслушаних предавања очекује се да студенти овладају основним појмовима из институција и права ЕУ у мјери да могу тумачити и примјењивати прописе ЕУ, као и да допринесу усклађивању домаћих прописа са правним тековинама ЕУ.

Усмена предавања. Предавања су праћена видео презентацијом у ppt формату. Предвиђена су и предавања стручњака из праксе.

[1] Радован Вукадиновић, Увод у институције и право ЕУ, Правни факултет, Крагујевац, 2014;

[2] Радован Вукадиновић, Европска економска заједница, књига I – Институције, Нова, Београд, 1991;

[3] Радован Вукадиновић, Како усклађивати домаће прописе са правом Европске уније, Крагујевац, 2004.

ПРЕДАВАЧИ

Радован Вукадиновић

академик проф. др

Ужа научна област међународно право.