ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 7

Упознавање студената са начином функционисања ЕЗ и ЕУ, процесом одлучивања у ЕУ и правним поретком ЕЗ и ЕУ.

Садржину наставног предмета Право Европске уније чине три цјелине: институције, право унутрашњег тржишта и спољни односи ЕУ. У институционалном дијелу се изучава настанак и однос права ЕУ према правима држава чланица. У другом дијелу се изучавају прописи о успостављању и функционисању унутрашњег тржишта и правила конкуренције. У трећем дијелу се изучавају правила и принципи спољне политике ЕУ.

Након одслушаних предавања очекује се да студенти овладају основним појмовима из институција и права ЕУ у мјери да могу тумачити и примјењивати прописе ЕУ, као и да допринесу усклађивању домаћих прописа са правним тековинама ЕУ.

Усмена предавања. Предавања су праћена видео презентацијом у ppt формату. Предвиђена су и предавања стручњака из праксе.

[1] Радован Вукадиновић, Увод у институције и право ЕУ, Правни факултет, Крагујевац, 2014;

[2] Радован Вукадиновић, Европска економска заједница, књига I – Институције, Нова, Београд, 1991;

[3] Радован Вукадиновић, Како усклађивати домаће прописе са правом Европске уније, Крагујевац, 2004.

ПРЕДАВАЧИ

Витомир Поповић

академик проф.др

Ужа научна област Међународно пословно право.

Његослав Јовић

МА

Виши асистент на предмету Право-интелектуалне својине, ужа научна област Међународно право.