ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 5

Упознавање студената са неколико правних грана права интелектуалне својине, које су сврстане у две групе: ауторско и сродна права и права индустријске својине.

Садржину наставног предмета Право интелектуалне својине чине три целине : ауторско и сродна права, права индустријске својине и међународно право интелектуалне својине. У првом делу се изучава ауторско право и сродна права. У другом делу се изучавају права индустријске својине у која се убрајају : патентно право, право жига, право заштите ознака географског порекла, право заштите дизајна, право заштите топографије интегрисаног кола и право заштите биљне сорте. У трећем делу се изучавају важније међународне конвенције из права интелектуалне својине.

Након одслушаних предавања очекује се да студенти овладају основним појмовима из ауторског и сродних права, права индустријске својине и међународног права интелектуалне својине.

Усмена предавања. Предавања су праћена видео презентацијом у ppt формату. Предвиђена су и предавања стручњака из праксе.

[1] С. Марковић, Право интелектуалне својине, Правни факултет, Источно Сарајево, 2007;

[2] С. Марковић, Патентно право, Номос, Београд, 1995;

[3] С. Марковић, Ауторско право и сродна права, Службени гласник, Београд, 1999;

[4] Д. Поповић, Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција, Правни факултет, Београд, 2012.

ПРЕДАВАЧИ

Његослав Јовић

МА

Виши асистент на предмету Право-интелектуалне својине, ужа научна област Међународно право.