ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 3

Изучавање лица која су предмет ове правне дисциплине, правних односа између уговорних страна, те врста осигурања.

Појам и значај осигурања, извори права, врсте и основни елементи осигурања; Лица у праву осигурања (осигурач, осигураник, заступници и посредници осигурања); Настајање и трајање осигурања; Права и обавезе уговорних страна; Осигурање за туђи рачун; Престанак осигурања; Однос осигурања и грађанске одговорности; Застарјелост и губитак права из осигурања; Осигурање имовине (појам и особине, накнада из осигурања, пренос уговора о осигурању и суброгација); Општа правила осигурања од одговорности; Обавезно осигурање од одговорности корисника односно сопственика моторног возила; Осигурање лица- заједничке особине, врсте и осигурано лице; Осигурање живота; Осигурање од посљедица несрећног случаја; Реосигурање.

Изучавањем овог предмета студент проширује основна знања из области права осигурања која се стичу похађањем обавезног предмета Пословно право. Продубљују се сазнања о појму, субјектима, правима и обавезама из уговора о осигурању, те врстама осигурања. Стечена знања се могу и практично искористити кроз рад у друштвима за осигурање, Агенцији за осигурање депозита РС, адвокатури, те могу имати додира и са другим правничким занимањ има из области пословног права.

Предавања, вјежбе, семинарски радови, посјете осигуравајућим организацијама.

[1] Предраг Шулејић, Право осигурања, Правни факултет, Београд, 2005.

ПРЕДАВАЧИ

Зоран Васиљевић

проф. др

Ужа научна област Пословно (трговинско) право