Правни факултет Универзитета у Бањој Луци је упоредо са реформом студија права, кренуо и у ренесансу у техничком смислу, те се тако цјелокупан објекат факултета модернизовао у складу са захтјевима новог доба. Све просторије су се реновирале, изградила се нова судница за симулације суђења на факултету и факултет се аудио-визуелно и информатички опремио.

Амфитеатар

Правни факултет посједује највећи амфитеатар од свих школских и високошколских установа у Републици Српској. У њега може стати преко 1 000 грађана. У амфитеатру се одржавају велики научни и стручни скупови, као и настава на првим годинама факултетских студија. Амфитеатар је комплетно обновљен 2013. године. У амфитеатру се налази и најсавременија аудио-визуелна и информатичка опрема за рад.

 

Сале

Правни факултет у оквиру својих капацитета има четири велике сале, од којих свака има минимални капацитет од 100 мјеста. Сале су такође претходних година комплетно обновљење и у њих је инсталирана најсавременија аудио-визуелна и информатичка опрема за рад.

 

Холови

Правни факултет посједује три хола у оквиру којих се студенти, асистетни и професори друже и размјењују мишљења. У приземљу се налази велики Централни хол у коме су смјештене огласне табле. Студентски интернет центар налази се у сали бр. 68, док се по још један хол налази на првом и другом спрату Факултета. У оквиру Централног хола налази се и кафê у коме се могу купити топла и освјежавајућа пића као и одређени прехрамбени производи.

Башта факултета

Правни факултет у оквиру својих капацитета има и башту, која је дјелом наткривена и у којој се налазе столови са столицама и жардињере са цвијећем. Башта Правног факултета служи за одмор, причу и дружење академског особља и студената нашег факултета.

Свечана конференцијска сала

Правни факултет посједује свечану салу у којој се одржавају сједнице Наставно-научног вијећа, одбране магистарских теза и докторских дисертација, те различити семинари и конференције. Свечана сала је опремљена најсавременијом рачунарском мрежом са преко 40 рачунара на којима је инсталиран софтвер за размјену и презентовање података помоћу пројектора и плазма екрана. Помоћу висококвалитетних видео камера и микрофона омогућено је аудио-визуелно снимање догађаја који се одржавају у овој сали.

Судница Правног факултета

За извођење практичне наставе студенти на факултету имају на располагању судницу у којој се изводе симулације суђења, као и вјежбе на одређеним предметима. Судница је опремљена документ камером, мониторима за приказ докумената, те камерама које омогућавају снимање симулације суђења. Судница омогућава студентима да се током студија оспособе за практичну примјену знања, гдје имају прилику да се нађу у улози судије, тужиоца, браниоца, оптуженог, свједока или судског вјештака. У извођењу симулација суђења студентима помажу правни стручњаци и судије судова из Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Библиотека

Библиотека Правног факултета Универзитета у Бањој Луци смјештена је на 233 метара квадратних. Располаже са више од 28 200 монографија и уџбеника, 7 400 стручних часописа из свих области права и других сродних хуманистичких наука, те са више од 700 докторских и 370 магистарских радова. На основу наведених података библиотека Правног факултета представља највећу библиотеку на Универзитету у Бањој Луци. Библиотеци Правног факултета се од оснивања до данас, поклања посебна пажња. Систематски и интензивно се прикупљају књиге и стручни часописи из свих области права. Такође, фонд библиотеке се обогаћује међубиблиотечком размјеном најактуелније стручне литературе. У библиотеци се налази сва потребна литература за одржавање наставе на Правном факултету, за студентске предиспитне и испитне обавезе и научно-истраживачки рад професора.

Сав библиотечки фонд евидентиран је у библиотечкој бази података Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, која се свакодневно ажурира. Студенти имају приступ бази података, што им омогућава ефикасно претраживање комплетног библиотечког фонда на основу: имена и презимена аутора, дијелова наслова или појмова који су везани за област којом се дјело бави.

 

 

Читаоница

Факултет у свом саставу има и читаоницу за своје студенте који у њој могу да уче за предстојеће предиспитне и испитне обавезе.

 

Скриптарница

У скриптарници Правног факултета Универзитета у Бањој Луци могу се купити књиге и обрасци који су неопходни за студирање (испитне пријаве, обрасци за упис и овјеру семестра и др.).

Радни кабинети професора и асистената

Наш факултет у оквиру совјих капацитета има неколико десетина кабинета који служе као радне канцеларије за професоре, асистенте, секретаријат и студентске представнике. Сви кабинети посједују најновију информатичку опрему и комплетно су реновирани током претходних година.

Деканат

Правни факултет има модерно опремљен деканат са двије собе за састанке, једне у оквиру радне канцеларије и друге која је одвојена од ње и у којој се одржавају састанци на којима може присуствовати до тридесет људи.

Лифт

Правни факултет је прије неколико година изградио лифт да би олакшао студирање особама са инвалидитетом. У складу са стандардима људских права и у складу са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом у којој се наводи да  би државе требало да предузимају одговарајуће мјере у осигуравању приступа „на равноправној основи с другим особама, изграђеном окружењу, превозу, информацијама и комуникацијама, укључујући информационе и комуникацијске технологије и системе, као и осталој опреми, просторима и услугама намијењеним јавности, како у урбаним тако и у руралним подручјима“ како „би се особама с инвалидитетом омогућило независно живљење и потпуно учествовање у свим подручјима живота“, све просторије на Правном факултету су приступачне за особе са инвалидитетом.

Рачунарски центар

Рачунарски центар Правног факултета Универзитета у Бањој Луци има за циљ управљање рачунарском инфраструктуром факултета, односно послове пројектовања, имплементације и одражавања рачунарске мреже и информационог система факултета у сарадњи са Универзитетским рачунарским центром. Рачунарска мрежа факултета базирана је на серверу под оперативним системом Windows Server 2008 са конфигурисаним Active Directory сервисом и Data Storage-ом, при чему је корисницима омогућено да користе савремене мрежне сервисе и ресурсе.

Мрежна инфраструктура представља основу комуникационог система повезујући кориснике са апликацијама, интернетом, студентима и спољним сарадницима. Рачунарска мрежа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је типа клијент/сервер. Факултет располаже са преко 100 клијентских рачунара, 10 IP камера, 6 видеоконференцијских камера, 7 видео-пројектора и мноштво друге мултимедијалне опреме која има за циљ побољшање квалитета наставног и научног процеса. Клијентским рачунарима и рачунарским уређајима управља се помоћу сервера који је смјештен у Рачунарском центру факултета. Сервер корисницима пружа савремене сервисе и базе података, те обезбјеђује сигурност података и побољшање перформанси. Студенти имају могућност бесплатне употребе рачунара у Студентском интернет клубу, као и повезивање лаптопа/таблета/телефона на Wi-Fi мрежу која покрива цијели факултет.

Факултетски информациони систем

Факултетски информациони систем (ФИС) је најновији информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на Правном факултету. Пружа подршку организовању и извођењу наставе на основним академским, мастер и докторским академским студијама. Омогућава праћење и евидентирање комплетног досијеа студената, као и планирање плаћања школарина (могућност евидентирања плаћања на рате). Омогућава подршку организовању испитних рокова, условљавања пријаве испита уз могућност пријаве испита преко интернета и сл. Систем обухвата апликацију за студентску службу, web портал за студенте и web портал за запослене.

Информациони систем ФИМЕС

ФИМЕС је информациони систем за кадровску евиденцију, обрачун зарада и хонорара, финансијско пословање, вођење књиговодства и материјалног пословања, евиденцију и вођење пројеката и вођење архиве докумената. Да би се олакшао опис система, као и сагледавање функционалности које овај систем обезбјеђује, систем је подјељен на модуле. Основни пакет за вођење поменутих евиденција и успјешну подршку свим сегментима пословања, чине следећи модули: Државне класификације, финансијски и остали шифарници, Организациона структура, Евиденција запослених, Евиденција избора у звања, Радне листе (листе присутности на раду), Обрачун и исплата зарада, Евиденција уговорно ангажованог особља итд.

Google Apps for Education

Правни факултет посједује лиценцу компаније Google да користи mail сервере ове компаније, тако да запослени на факултету службеној електронској пошти могу да приступају помоћу Gmail-а. Осим тога, Google Apps for Education пружа на располагање складиште података (Data Storage) у које могу да се постављају датотеке, те да се дијеле међу корисницима чиме је имплементиран концепт познат под називом рачунарство у облаку. Корисници имају могућност креирања група, блога, употребу Google мапа и chat-а.

Камере

Све просторије у којима се одвија наставно-научни процес на Правном факултету опремљене су аудио-визуелном опремом помоћу које се може пратити наставно-научни процес, руководити испитима или приступити снимању одређених предавања, вјежби и излагања.