ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 8

Развијање научних сазнања, академских вјештина и практичних способности у тумачењу и примјени правних правила у области радног и социјалног права, развијање креативних способности, овладавање специфичним правним вјештинама у систему заштите и развоја права из радних односа и социјалног права. Развијање способности за аргументовану и промишљену расправу у области радног и социјалног права.

Појам, значај, предмет, методи подјела и историјски развој радног и социјалног права. Извори радног и социјалног права. Однос радног и социјалног права и других грана права. Субјекти радних односа. Начела радног и социјалног права. Међународно регулисање радног и социјалног права. Европско радно право. Забрана дискриминације и достојанство на раду. Поступак и облици заснивања радног односа. Распоређивање. Радно вријеме, одмори и одсуства. Права, обавезе и одговорности у радном односу. Плаћеност рада. Заштита здравља и безбједности на раду. Професионална оријентација и стручно образовање. Престанак радног односа. Остваривање и заштита права радника. Запошљавање и права незапослених лица. Појавни облици и режим радних односа. Колективни радни односи. Колективна права радника и послодаваца. Радни спорови. Субјекти и објекти социјалног права. Здравствено осигурање. Пензијско – инвалидско осигурање. Социјална заштита. Дјечија заштита. Борачко – инвалидска заштита. Заштита цивилних жртава рата.

Стечено знање неопходно за наставак студија на другом и трећем циклусу и правосудном и државном испиту, те компетентност и вјештине за практичан рад на пословима дипломираног правника.

Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације.

Основна литература

[1] Бранко Лубарда, Увод у радно право, Правни факултет у Београду, 2013;

[2] Жељко Мирјанић, Радни односи: Индивидуални радни односи, Правни факултет, Бања Лука, 2004;

[3] Ж. Мирјанић, С. Савић, Социјално право са основама права, Филозофски факултет, Бања Лука, 2003.

Допунска литература

[4] Предраг Јовановић, Радно право, Правни факултет, Нови Сад, 2012;

ПРЕДАВАЧИ

Жељко Мирјанић

проф. др

Ужа научна област Радно и социјално право

Санда Гверо

МА

Асистент на предметима Правно нормирање и Радно и социјално право, ужа научна област Радно и социјално право.