ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 5П+2В

ECTS: 10

Римско право представља основу данашњег европског права, а нарочито приватног права.Веома су значајна знања из концепта јавног права. Са једне стране оно прдставља позитивно право римске државе, а сдруге стране је то право које је из права Јустинијанове кодификације (Corpus iuris civilis) изградила правна теорија и пракса још од времена глосатора, тј. почетака европског универзитета у Болоњи па све до данашњег дана. Темеље правне науке поставили су римски правници у својим дјелима.

Увод. Појам и значење римског права. Подјела и систем : ius publicum – privatum; ius civile-ius honorarium-ius gentium; ius commune – singulare (privilegium). Извори сазнања о римском праву. Преглед римске правне историје. Четири периода римске историје (територија, становништво, привреда). Хонорарно право. Класично право. Посткласично право. Јустинијанова кодификација. Римско право након Јустинијана. Римска теорија права. Статусно право. Субјекти права. Правна способност физичких лица. Ропство. Ограничење правне способности. Правна лица. Пословна способност. Породично право. Римска породица. Брачно право. Положај жене. Грађански поступак. Појам и историјски развој цивилног поступка. Организација судова и судовања. Actio (појам и врсте). Легисакциони поступак. Формуларни поступак. Екстраординарни (когнициони поступак).Стварно право. Појам ствари. Подјела ствари. Посјед. Стварно право у римском праву. Својина. Заложно право. Облигационо правo. Правни послови. Странка и заступање при склапању правних послова. Појам и елементи облигационог односа. Постанак и врсте облигција. Субјекти облигација. Кривица и штета. Врсте одговорности. Контракти. Деликти. Насљедно право. Основи наслијеђивања. Историјски развој насљедног права. Основни појмови: оставилац, насљедство, насљедник. Интестатно наслијеђивање. Тестаментарно наслјеђивање. Стјецање насљедства, delatio и aquisitio. Трансмисија и акресценција. Collatio bonorum. Hereditas iacens. Посљедица стицања насљедства. Правне посљедице насљедства. Правна заштита насљедника. Сингуларна сукцесија. Легати и фидеикомиси. Даровање за случај смрти.

Студент који положи испит: разумије у потпуности како је римско право уз грчку филозофију постало темељ европске цивилизације; сазнаје значајну идеју да је право конститутивни елеменат цивилизованог друштва – ubi societas ibi ius, да је право производ људског духа, да је подложно промјенама и да искључиво служи потребама људи. открива колико на развој права утичу разни други чиниоци као што су економски, политичи, социјални и други, чији значај може да правилно разумије са временски довољно велике дистанце; студент из једног периода развоја римског права може разумјети у одсуству појма „држава“ и концепт да политичку заједницу чини заједица (civitas) суверених грађана. научи прецизност разликовања правних института, који су и данас саставни дио европског грађанског права; оспособи се да се прецизно правно изражава, посебно коришћењем правне терминологије; спозна важну чињеницу да је и наше право европско право и да је настало као плод римске правне традиције која се развијала кроз средњи вијек и наставила у модерно доба.

Предавања и вјежбе, посебно изучавање извора римског права и њихово тумачење, самостална израда семинарских радова и реферата, консултације.

[1] Обрад Станојевић, Римско право, Правни факултет, Београд (било које издање);

[2] Мирослав Милошевић, Римско право, Правни факултет, Београд (било које издање);

[3] Анте Ромац, Римско право, Правни факултет, Загреб (било које издање);

[4] Ј. Даниловић, О. Станојевић, Текстови из риског права, Правни факултет, Београд (било које издање);

[5] Анте Ромац, Извори римског права, Правни факултет, Загреб (било које издање);

[6] Никола Мојовић, Историја римског права, Правни факултет, Бања Лука, 2008;

[7] Никола Мојовић, Судски поступак у римском праву, Правни факултет, Бања Лука, 2008.

ПРЕДАВАЧИ

Никола Мојовић

проф. др

Ужа научна област Римско право и историја права и државе.

Мирјана Мишкић

доц. др

Асистенткиња на предмету Римско право, ужа научна област Римско право.

Милица Ристић

Асистент на предметима Римско право, Општа историја државе и права и Националана историја државе и права.