Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Секретаријат факултета

Секретаријат Правног факултета Универзитета у Бањој Луци обавља управо-извршне, материјално-финансијске, административне и помоћно-техничке послове на факултету. Радом Секретаријата руководи секретар Факултета.

Драган Миличић

Секретар факултета
 • Број телефона 051/339-006
 • Email dragan.milicic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 59 (II спрат)
 • Локал 106
Основни подаци
 • руководи административним службама факултета,
 • даје упутства и смјернице у провођењу процедура/поступка јавних набавки,
 • припрема и присуствује сједницама вијећа организационе јединице,
 • израђује одлуке и рјешења из надлежности вијећа организационе јединице,
 • израђује одлуке и рјешења декана,
 • организује послове око уписа, прелаза и исписа студената,
 • потписује увјерења и потврде студената,
 • саставља све врсте уговора, споразума и слично, које потписује факултет,
 • учествује у раду комисија које именује декан,
 • прати и проучава прописе и стара се о њиховој правилној и благовременој примјени,
 • даје правну помоћ радницима и студентима факултета.

Невенка Игњић

Референт за књиговодствене послове
 • Број телефона 051/339-056
 • Email nevenka.ignjic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 71 (II спрат)
 • Локал 156
Основни подаци
 • припрема документацију за књижење,
 • израда фискалних рачуна и вођење књиге фискалне касе,
 • вођење књиге излазних (КИФ) и књиге улазних фактура (КУФ),
 • брине о редовности плаћања ПДВ-а,
 • чува новчана документа и вриједносне папире,
 • прима и контролише документацију која је основ за обрачун плата и осталих исплата,
 • припрема статистичке извјештаје,
 • води евиденцију основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала.

Данијела Стојичић

Референт за административно-техничке послове
 • Број телефона 051/339-055
 • Email danijela.stojicic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 70 (II спрат)
 • Локал 155
Основни подаци
 • обавља административне послове за рад декана и продекана,
 • учествује у припреми и обради материјала за сједницу вијећа Факултета,
 • припрема текст одлука и закључака донесених на вијећу,
 • комплетира и отпрема материјале за сједнице органа Универзитета,
 • врши коресподенцију са факултетима, ради прикупљана података,
 • обавља послове архивара факултета,
 • обавља и друге послове по налогу секретара и декана.

Маријана Јанковић

Дактилограф
 • Број телефона 051/339-055
 • Email marijana.jankovic@pf.unibl.org
 • Радно вријеме 08 - 16
 • Број кабинета 70 (II спрат)
 • Локал 155
Основни подаци
 • обавља дактилографске послове,
 • врши куцање материјала из рукописа или по диктату,
 • врши преглед, слагање и увезивање материјала,
 • врши фотокопирање материјала,
 • чува пословну тајну откуцаног материјала,
 • комплетира и отпрема материјале за сједнице органа факултета,
 • помаже у обављању административно-техничких послова,
 • стара се о сервисирању и набавци потрошног материјала.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ РАДНИКА У СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА?

Детаљније информације на линку службе факултета.