Секретаријат Правног факултета Универзитета у Бањој Луци обавља управо-извршне, материјално-финансијске, административне и помоћно-техничке послове на факултету.

Радом Секретаријата руководи секретар Правног факултета.

СЕКРЕТАР
Драган Миличић
дипломирани правник

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-006

БРОЈ ЛОКАЛА

106

E-MAIL АДРЕСА:

dragan.milicic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

59 (II спрат)

 • руководи административним службама факултета,
 • даје упутства и смјернице у провођењу процедура/поступка јавних набавки,
 • припрема и присуствује сједницама вијећа организационе јединице,
 • израђује одлуке и рјешења из надлежности вијећа организационе јединице,
 • израђује одлуке и рјешења декана,
 • организује послове око уписа, прелаза и исписа студената, потписује увјерења и потврде студената,
 • саставља све врсте уговора, споразума и слично, које потписује факултет,
 • учествује у раду комисија које именује декан,
 • прати и проучава прописе и стара се о њиховој правилној и благовременој примјени и
 • даје правну помоћ радницима и студентима факултета.

РЕФЕРЕНТ
за књиговодствене послове
Невенка Игњић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-056

БРОЈ ЛОКАЛА

156

E-MAIL АДРЕСА:

nevenka.ignjic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

71 (приземље)

 • припрема документацију за књижење,
 • израда фискалних рачуна и вођење књиге фискалне касе, вођење књиге излазних (КИФ) и књиге улазних фактура (КУФ),
 • брине о редовности плаћања ПДВ-а,
 • чува новчана документа и вриједносне папире,
 • прима и контролише документацију која је основ за обрачун плата и осталих исплата,
 • припрема статистичке извјештаје и
 • води евиденцију основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала.

РЕФЕРЕНТ
за административно-техничке послове
Данијела Стојичић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-055

БРОЈ ЛОКАЛА

155

E-MAIL АДРЕСА:

danijela.stojicic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

70 (II спрат)

 • обавља административне послове за рад декана и продекана,
 • учествује у припреми и обради материјала за сједницу вијећа Факултета,
 • припрема текст одлука и закључака донесених на вијећу, комплетира и отпрема материјале за сједнице органа Универзитета,
 • врши коресподенцију са факултетима, ради прикупљана података,
 • обавља послове архивара факултета,
 • обавља и друге послове по налогу секретара и декана.

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК
Маријана Јанковић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-055

БРОЈ ЛОКАЛА

155

E-MAIL АДРЕСА:

marijana.jankovic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

70 (II спрат)

 • обавља дактилографске послове,
 • врши куцање материјала из рукописа или по диктату,
 • врши преглед, слагање и увезивање материјала,
 • врши фотокопирање материјала,
 • чува пословну тајну откуцаног материјала,
 • комплетира и отпрема материјале за сједнице органа факултета,
 • помаже у обављању административно-техничких послова и
 • стара се о сервисирању и набавци потрошног материјала.

РЕФЕРЕНТ
за административно-техничке послове
Миољка Рачић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-

БРОЈ ЛОКАЛА

E-MAIL АДРЕСА:

mioljka.racic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

6 (I спрат)

 • обавља административне послове за рад декана и продекана,
 • учествује у припреми и обради материјала за сједницу вијећа Факултета,
 • припрема текст одлука и закључака донесених на вијећу, комплетира и отпрема материјале за сједнице органа Универзитета,
 • врши коресподенцију са факултетима, ради прикупљана података,
 • обавља послове архивара факултета,
 • обавља и друге послове по налогу секретара и декана.