Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Студије II циклуса

Основне информације о студијама II циклуса

Студије II циклуса на Правном факултету (академске мастер студије) организују се на осам студијских програма: Грађанско право, Међународно право, Кривично право, Пословно право, Државно право , Управно право, Радно и социјално право и Правно-историјске студије. Основни циљ студијских програма мастер академских студија је образовање одговарајућих стручњака из ужих научних области из научног поља Право, на нивоу мастера, који ће бити оспособљени за обављање сложених и руководећих послова, као и оспособљавање за даљи научно – истраживачки рад.

Основне информације о студијама II циклуса

Циљеви студијских програма мастер академских студија су:
 • да студенти стекну додатна знања из одређених ужих научних области и развију компетенције за обављање сложених правних дјелатности које се односе на стварање, тумачење и примјену права, а нарочито у правосудним институцијама, управним органима, владиним институцијама и невладиним организацијама;
 • да се тржишту рада понуде високостручни мастери права са специјалистичким знањима и вјештинама неопходним за обављање стручних послова и послова руковођења у привреди, на тржишту капитала и у области финансијског посредовања;
 • да се развије критичко, аналитичко и креативно мишљење студената;
 • да се развију способности и вјештине истраживања проблема;
 • да се изврши ангажовање компетентног наставничког кадра из земље и иностранства;
 • да се развије интензивна сарадња Правног факултета са државним институцијама, струковним удружењима и организацијама, као и са привредним субјектима;
 • да кандитати стекну услове за наставак студија на III циклусу студија (докторским студијама);
 • да се створе претпоставке за оспособљавање студената за перманентно образовање и самообразовање.

 • Студијски програми академских мастер студија трају једну студијску годину и имају 60 ЕCTS бодова. Настава на свих осам студијских програма организује се у два семестра, који имају по 30 ЕCTS бодова. Ријеч је о сложеним студијским програмима, који су креирани у складу са најновијим достигнућима правне науке, савременом правном праксом и студијским програмима реномираних факултета у региону, Европи и свијету, као и потребама нашег друштва.

  На нивоу студијских програма обезбијеђен је одговарајући проценат изборности, што академским мастер студијама даје неопходну флексибилност. Од укупно 5 предмета и завршног рада, 2 предмета (укључујући завршни рад) су изборног карактера, што чини 40% од укупног броја предмета. У структури студијских програма заступљени су, у одговарајућим пропорцијама, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни садржаји (елементи у програмима обавезних и изборних наставних предмета). Изборни предмети бирају се анкетом, с тим да ће се организовати настава из оних предмета који добију највећи број гласова студената или довољан број гласова с обзиром на укупан број студената на студијском програму.

  Настава на студијским програмима реализује се према плану извођења наставе и уз примјену различитих метода, како би се код студената развиле одговарајуће способности и вјештине, без обзира на различите стилове учења, да под истим условима усвајају нова знања. Студијски програми су усаглашени са Правилима студирања на I и II циклусу студија Универзитета у Бањој Луци.

  Завршетком студија II циклуса у трајању од 1 године (2 семестра) кандидат стиче академско звање мастер права, са додатком дипломе уз назнаку студијског програма и броја остварених ЕCTS бодова - 300 ЕCTS бодова. На енглеском језику, стечено звање означава се као Мaster in Law with diploma supplementwith indicated course – 300 ECTS points.


  Услови за упис на студијски програм
  На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 38. Статута Правног факултета право уписа на II циклус студија имају:
 • Кандидати који су завршили додипломске студије на Правном факултету у четворогодишњем трајању према раније важећем наставном плану и програму на јавној високошколској установи, односно кандидати који су завршили I циклус студија права са 240 ECTS бодова на јавној високошколској установи;
 • Кандидати који су завршили I циклус студија на Правном факултету на приватној високошколској установи, под условом да је наставни план и програм тог факултета еквивалентан са наставним планом и програмом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и да су одговорни наставници на наставним предметима тог факултета бирани у наставничка звања у складу са одредбама закона који регулише област високог образовања. Право на упис II циклуса студија на Правном факултету стиче се испуњавањем горе наведених услова и полагањем квалификационог испита као услова из конкурса којег расписује Министарство просвјете и културе Републике Српске, а који се објављује у средствима јавног информисања.
 • ГРАЂАНСКО ПРАВО

  60ECTS Предмети
  • 5 Предмета

  МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

  60ECTS Предмети
  • 5 Предмета

  КРИВИЧНО ПРАВО

  60ECTS Предмети
  • 5 Предмета

  Пословно право

  60ECTS Предмети
  • 5 Предмета

  Државно

  право

  60ECTS Предмети
  • 5 Предмета

  Управно

  право

  60ECTS Предмети
  • 5 Предмета

  Радно и социјално

  право

  60ECTS Предмети
  • 5 Предмета

  Правно-историјске

  студије

  60ECTS Предмети
  • 5 Предмета