Информације о упису на Правни факултет Универзитета погледајте ОВДЈЕ.

Да би студент завршио наш Правни факултет и тако стекао звање дипломираног правника (са 240 ECTS бодова) потребно је да одслуша 34 (тридесет и четири) предмета и положи идентичан број испита који се налазе у студијском програму Правног факултета. Поред та 34 предмета, они студенти који нису имали Латински језик у средњошколском образовању, дужни су прије полагања испита из зимског семестра I године студија, положити испит из Латинског језика.

Сваки предмет носи одређен број ECTS бодова, зависно од радног оптерећења које се захтијева од студента. Сваки семестар се састоји од предмета који „вриједе“ 30 (тридесет) ECTS бодова, а свака година носи 60 (шездесет) ECTS бодова, што укупно даје збир од 240 (двије стотине и четрдесет) ECTS бодова. Након „скупљања“ свих бодова и успјешног полагања свих испита студент добија стручно звање „дипломирани правник“ или „дипломирана правница“ државног Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Студијски програм Правног факултета има за циљ да се наш факултет константно уклапа у савремене токове високошколског образовања, па су зато и одређени сљедећи циљеви које се трудимо да остварујемо:

  • подизање квалитета студија на виши ниво у складу са важећим међународним стандардима,
  • успостављање односа стручних и општеобразовних предмета са тежиштем на стручним предметима,
  • подстицање учешћа студената у процесу извођења наставе кроз индивидуални и тимски рад,
  • ангажовање компетентног наставничког кадра и
  • интензивирање сарадње између науке и праксе.

Током студијског програма студенти стичу основна знања из области права, али и из других области друштвених наука, као нпр. економије, историје, социологије, политикологије итд. Поред тога, посебна пажња је посвећена практичном обучавању студената и то путем писања и анализирања различитих поднесака, организовања симулираних суђења, као и увођења правних клиника.

Прва година студија Правног факултета заснована је на упознавању са појмом права и правне науке. Студенти се на овој години сусрећу са предметима који представљају увод у озбиљније проучавање права.

У првој години студија студенти су дужни да слушају 7 (седам) обавезних предмета и 1 (један) изборни предмет, који студенти сами бирају.

Приликом уписа другог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета, односно страних језика.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар 

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. ОС07ТДП Теорија државе и права Обавезни 10 5+2 /
2. ОС07ЕКО Основи економије за правнике Обавезни 7 4+2 /
3. Основи социологије са социологијом права Обавезни 7 4+2 /
4. ОС07ОДП Општа историја државе и права Обавезни 6 3+2 /
5. ОС07РИП Римско право Обавезни 10 / 5+2
6. ОС07НДП Национална историја државе и права Обавезни 7 / 4+2
7. Правна етика Обавезни 7 / 4+2
8. ОС07ЕПТ Енглеска правна терминологија Изборни 6 / 4+2
9. Руска правна терминологија Изборни 6 / 4+2
10. / Латински језик / / / /

Друга година студија Правног факултета заснована је на проучавању одређених „стандарних“ грана материјалног права, као што су Кривично или Грађанско право. Такође, студенти се на овој години упознају детаљније са уставно-правним поретком Републике Српске и БиХ. Поред тога уче и основне ствари које би требало да знају о праву Европске уније.

У другој години студија студенти су дужни да слушају 8 (седам) обавезних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS III (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

IV (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

11. ОС07КМП Кривично право Обавезни 9 5+2 /
12. ОС07ГРП Грађанско право Обавезни 9 5+2 /
13. ОС07НАП Насљедно право Обавезни 6 4+2 /
14. ОС07ФИП Финансијско право Обавезни 6 4+2 /
15. ОС07УСП Уставно право Обавезни 10 / 5+2
16. ОС07ПОП Породично право Обавезни 7 / 4+2
17. ОС07ПЕУ Право Европске уније Обавезни 7 / 4+2
18. ОС07ПРН Правно нормирање Обавезни 6 / 3+2

Трећа година студија Правног факултета заснована је на упознавању студената са процесним правилима у кривичним стварима, као и на проучавању основа Управног и Радног права. Исто тако, студенти се упознају са међународним правом и његовим нормама.

У трећој години студија студенти су дужни да слушају 7 (седам) обавезних предмета и 1 (један) изборни предмет, који студенти сами бирају. Приликом уписа шестог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS V (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

VI (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

19. ОС07УПП Управно право (општи и посебни дио) Обавезни 8 4+2 /
20. ОС07КПП Кривично процесно право Обавезни 8 4+2 /
21. ОС07РСП Радно и социјално право Обавезни 8 4+2 /
22. ОС07КСП Криминологија са пенологијом Обавезни 6 4+2 /
23. ОС07ОБП Облигационо право Обавезни 10 / 5+2
24. ОС07МЈП Међународно јавно право Обавезни 8 / 4+2
25. ОС07МКП Међународно кривично право Обавезни 8 / 4+2
26. ОС07ИПП Изборно и парламентарно право Изборни 4 / 3+1
27. ОС07ПРР Правна реторика Изборни 4 / 3+1
28. ОС07ППТ Правне и политичке теорије Изборни 4 / 3+1

Четврта година студија Правног факултета фокусирана је на заокруживање правничког знања које је студент стекао током својих студија. На овој години постоји и 10 (десет) изборних предмета, што студентима оставља велики простор да одређена питања из области права или политикологије истраже детаљније.

У четвртој години студија студенти су дужни да слушају 8 (осам) обавезних предмета и 2 (два) изборна предмета, који студенти сами бирају. Приликом уписа седмог семестра (Зимског семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета који се може слушати у том семестру. Такође, приликом уписа осмог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета за тај семестар.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS VII (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

VIIII (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

29. ОС07ГПП Грађанско процесно право Обавезни 8 4+2 /
30. ОС07УПУ Управни поступак и управни спор Обавезни 8 4+2 /
31. ОС07ПСП Пословно право Обавезни 7 4+2 /
32. ОС07ПРМ Правна медицина Обавезни 4 3+1 /
33. ОС07ДКП Дипломатско-конзуларно право Изборни 3 3+1 /
34. ОС11ПЖС Правни аспекти заштите животне средине Изборни 3 3+1 /
35. Јавна управа Изборни 3 3+1 /
36. Упоредни политички системи Изборни 3 3+1 /
37. ОС13ОРК Организовани криминалитет Изборни 3 3+1 /
38. ОС07МПП Међународно приватно право Обавезни 8 / 4+2
39. ОС07МТП Међународно пословно право Обавезни 8 / 4+2
40. ОС13МАП Међународно арбитражно право Обавезни 6 / 4+2
41. ОС11ПИС Право интелектуалне својине Обавезни 5 / 3+1
42. Велики правни системи Изборни 3 / 3+1
43. ОС11КРМ Криминалистика Изборни 3 / 3+1
44. ОС11ПОС Право осигурања Изборни 3 / 3+1
45. Посебни управни поступци Изборни 3 / 3+1
46. Банкарско и берзанско право Изборни 3 / 3+1
ЛЕГЕНДА

Легенда за табеле у којима су приказани предмети на основним студијима Правног факултета

Број – представља редни број који је дат за сврху лакшег прегледа предмета на сајту.

Акроним – означава кратко обиљежавање наведеног предмета.

Назив предмета – представља сам назив предмета.

Статус – означава статус предмета, односно означава да ли је слушање одређеног предмета обавезно или је то предмет који студенти сами, према својим склоностима могу изабрати за слушање и полагање.

ECTS – Европски систем преноса и акумулације бодова (енгл. European Credit Transfer and Accumulation System) је  нумерички систем квалитативног вредновања рада студента уложеног у стицање знања, способности и вјештина које су предвиђене програмом студирања, односно одређеним предметом у оквиру тог програма, а темељи се на процесу и исходу учења. Систем представља један од саставних елемената Болоњског процеса, а њиме је омогућено поређење различитих наставних програма на универзитетима и појединачним високошколским установама у Европи, као и признавање диплома. Уведен је и с циљем олакшавања планирања, провођења, признавања и вредновања квалификација и јединица учења, као и студентске мобилности. ECTS бодови се у принципу темеље на радном оптерећењу која се захтијева од студента, а додјељују се предметима с обзиром на количину радног оптерећења. Један бод износи отприлике 25 (двадесет и пет) до 30 (тридесет) радних сати, а 60 (шездесет) бодова је количина радног оптерећења студента за једну академску годину.

I, III, V, VII (Зимски) семестар (предавања + вјежбе) – означава број предавања и вјежби по једном семестру. Први број представља број предавања, док други број означава број вјежби, гледано према седмичном нивоу.

II, IV, VI, VIII (Љетни) семестар (предавања + вјежбе) – означава број предавања и вјежби по једном семестру. Први број представља број предавања, док други број означава број вјежби, гледано према седмичном нивоу.