Академске мастер студије, односно студије II циклуса на Правном факултету које се организују од љетног семестра академске 2014/2015. године и то на осам студијских програма:

 • Грађанско право,
 • Међународно право,
 • Кривично право,
 • Пословно право,
 • Државно право,
 • Управно право,
 • Радно и социјално право и
 • Правно-историјске студије.

Мастер студије започете по ранијем наставном плану и програму ће се завршити по истом.

Ријеч је о сложеним студијским програмима, који су креирани у складу са најновијим достигнућима правне науке, савременом правном праксом и студијским програмима реномираних факултета у региону, Европи и свијету, као и потребама нашег друштва. Основни циљ студијских програма мастер академских студија је образовање одговарајућих стручњака из ужих научних области из научног поља Право, на нивоу мастера, који ће бити оспособљени за обављање сложених и руководећих послова, као и оспособљавање за даљи научно-истраживачки рад.

Остали циљеви студијских програма мастер академских студија су:

 • да студенти стекну додатна знања из одређених ужих научних области и развију компетенције за обављање сложених правних дјелатности које се односе на стварање, тумачење и примјену права (нарочито у правосудним институцијама, управним органима, владиним институцијама и невладиним организацијама),
 • да се тржишту рада понуде високостручни мастери права са специјалистичким знањима и вјештинама неопходним за обављање стручних послова и послова руковођења у привреди, на тржишту капитала и у области финансијског посредовања,
 • да се развије критичко, аналитичко и креативно мишљење студената,
 • да се развију способности и вјештине истраживања проблема,
 • да се изврши ангажовање компетентног наставничког кадра из земље и иностранства,
 • да се развије интензивна сарадња Правног факултета са државним институцијама, струковним удружењима и организацијама, као и са привредним субјектима,
 • да кандитати стекну услове за наставак студија на III циклусу студија (докторским студијама) и
 • да се створе претпоставке за оспособљавање студената за перманентно образовање и самообразовање.

Студијски програми академских мастер студија трају једну (1) студијску годину и носе шездесет (60) ЕCTS бодова. Настава на свих осам студијских програма организује се у два семестра, који имају по тридесет (30) ЕCTS бодова.

На нивоу студијских програма обезбијеђен је одговарајући проценат изборности, што академским мастер студијама даје неопходну флексибилност. Од укупно пет (5) предмета и завршног рада, два (2) предмета (укључујући завршни рад) су изборног карактера, што чини 40% од укупног броја предмета.

Завршетком студија II циклуса у трајању од једне (1) године два (2) семестра кандидат стиче академско звање мастер права, са додатком дипломе уз назнаку студијског програма и три стотине (300) остварених ЕCTS бодова. На енглеском језику, стечено звање означава се као Мaster in Law with Diploma Supplement with Indicated Course – 300 ECTS Points.

Право уписа на II циклус студија имају:

 • Кандидати који су завршили додипломске студије на одређеном правном факултету у четворогодишњем трајању према раније важећем наставном плану и програму на јавној високошколској установи, односно кандидати који су завршили I циклус студија права са 240 ECTS бодова на јавној високошколској установи,
 • Кандидати који су завршили I циклус студија на одређеном правном факултету на приватној високошколској установи, под условом да је наставни план и програм тог факултета еквивалентан са наставним планом и програмом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и да су одговорни наставници на наставним предметима тог факултета бирани у наставничка звања у складу са одредбама закона који регулише област високог образовања.

Грађанско право

На мастер студијама из Грађанског права студенти се поближе упознају са одређеним специфичностима које са собом носи Грађанско право и обогаћују своје знање из ове области те се тако додатно стручно профилишу и усавршавају.

На мастер студијама из Грађанског права студенти су дужни да слушају три (3) обавезна предмета и два (2) изборна предмета, који студенти сами бирају. Приликом уписа другог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Уговори грађанског права (облигациони, насљедни и брачни) Обавезни 10 3+1 /
2. Земљишно-књижно право Обавезни 10 3+1 /
3. Теорија ванпарничног процесног права Обавезни 10 3+1 /
4. Завршни рад Обавезни 20 / /
5. Одштетно право Изборни 5 / 2+1
6. Нотарско право Изборни 5 / 2+1
7. Брачно имовинско право Изборни 5 / 2+1
8. Оставински поступак Изборни 5 / 2+1
9. Теорија извршног процесног права Изборни 5 / 2+1
10. Заштита потрошача у облигационим односима Изборни 5 / 2+1
11. Страни језик – Енглеска правна терминологија Изборни 5 / 2+1
12. Страни језик – Руска правна терминологија Изборни 5 / 2+1

 

Међународно право

На мастер студијама из Међународног права студенти се поближе упознају са одређеним специфичностима које са собом носи Међународно право и обогаћују своје знање из ове области те се тако додатно стручно профилишу и усавршавају.

На мастер студијама из Међународног права студенти су дужни да слушају три (3) обавезна предмета и два (2) изборна предмета, који студенти сами бирају. Приликом уписа другог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Уговори међународне трговине Обавезни 10 3+1 /
2. Одабрана питања права Европске уније Обавезни 10 3+1 /
3. Поступак пред Европским судом за људска права

ПЛАН И РАСПОРЕД НАСТАВЕ

Обавезни 10 3+1 /
4. Завршни рад Обавезни 20 / /
5. Рјешавање спорова у међународном праву Изборни 5 / 2+1
6. Право и дипломатија

ПЛАН И РАСПОРЕД НАСТАВЕ

Изборни 5 / 2+1
7. Грађански судски поступак са међународним елементом Изборни 5 / 2+1
8. Заштита интелектуалне својине у међународном праву Изборни 5 / 2+1
9. Међународно компанијско право Изборни 5 / 2+1
10. Право међународних плаћања Изборни 5 / 2+1
11. Страни језик – Енглеска правна терминологија Изборни 5 / 2+1
12. Страни језик – Руска правна терминологија Изборни 5 / 2+1

 

Кривично право

На мастер студијама из Кривичног права студенти се поближе упознају са одређеним специфичностима које са собом носи Кривично право и обогаћују своје знање из ове области те се тако додатно стручно профилишу и усавршавају.

На мастер студијама из Кривичног права студенти су дужни да слушају три (3) обавезна предмета и два (2) изборна предмета, који студенти сами бирају. Приликом уписа другог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Кривично дјело и кривична одговорност Обавезни 10 3+1 /
2. Међународна кривично-правна помоћ Обавезни 10 3+1 /
3. Малољетничко кривично право Обавезни 10 3+1 /
4. Завршни рад Обавезни 20 / /
5. Кривично извршно право Изборни 5 / 2+1
6. Упоредно кривично-процесно право Изборни 5 / 2+1
7. Људска права у кривичном поступку Изборни 5 / 2+1
8. Виктимологија Изборни 5 / 2+1
9. Организовани криминалитет Изборни 5 / 2+1
10. Страни језик – Енглеска правна терминологија Изборни 5 / 2+1
11. Страни језик – Руска правна терминологија Изборни 5 / 2+1

 

Пословно право

На мастер студијама из Пословног права студенти се поближе упознају са одређеним специфичностима које са собом носи Пословно право и обогаћују своје знање из ове области те се тако додатно стручно профилишу и усавршавају.

На мастер студијама из Пословног права студенти су дужни да слушају три (3) обавезна предмета и два (2) изборна предмета, који студенти сами бирају. Приликом уписа другог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Компанијско право Обавезни 10 3+1 /
2. Трговинско право Обавезни 10 3+1 /
3. Банкарско и берзанско право Обавезни 10 3+1 /
4. Завршни рад Обавезни 20 / /
5. Стечајно право Изборни 5 / 2+1
6. Корпоративно управљање Изборни 5 / 2+1
7. Право кредита Изборни 5 / 2+1
8. Нотарско право Изборни 5 / 2+1
9. Страни језик – Енглеска правна терминологија Изборни 5 / 2+1
10. Страни језик – Руска правна терминологија Изборни 5 / 2+1

Државно право

На мастер студијама из Државног права студенти се поближе упознају са одређеним специфичностима које са собом носи Државно право и обогаћују своје знање из ове области те се тако додатно стручно профилишу и усавршавају.

На мастер студијама из Државног права студенти су дужни да слушају три (3) обавезна предмета и два (2) изборна предмета, који студенти сами бирају. Приликом уписа другог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Контрола уставности и законитости Обавезни 10 3+1 /
2. Упоредни уставни системи Обавезни 10 3+1 /
3. Право локалне самоуправе Обавезни 10 3+1 /
4. Завршни рад Обавезни 20 / /
5. Савремене правне теорије Изборни 5 / 2+1
6. Парламентарно право Изборни 5 / 2+1
7. Демократија и људска права Изборни 5 / 2+1
8. Правосудно организационо право Изборни 5 / 2+1
9. Савремени правни системи Изборни 5 / 2+1
10. Страни језик – Енглеска правна терминологија Изборни 5 / 2+1
11. Страни језик – Руска правна терминологија Изборни 5 / 2+1

 

Управно право

На мастер студијама из Управног права студенти се поближе упознају са одређеним специфичностима које са собом носи Управно право и обогаћују своје знање из ове области те се тако додатно стручно профилишу и усавршавају.

На мастер студијама из Управног права студенти су дужни да слушају три (3) обавезна предмета и два (2) изборна предмета, који студенти сами бирају. Приликом уписа другог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Управно право – изабране теме Обавезни 10 3+1 /
2. Управни поступак и управни спор – изабране теме Обавезни 10 3+1 /
3. Јавна управа – изабране теме Обавезни 10 3+1 /
4. Завршни рад Обавезни 20 / /
5. Службеничко право Изборни 5 / 2+1
6. Акти управе и управне процедуре Изборни 5 / 2+1
7. Јавне службе Изборни 5 / 2+1
8. Европски управни простор Изборни 5 / 2+1
9. Страни језик – Енглеска правна терминологија Изборни 5 / 2+1
10. Страни језик – Руска правна терминологија Изборни 5 / 2+1

 

Радно и социјално право

На мастер студијама из Радног и социјалног права студенти се поближе упознају са одређеним специфичностима које са собом носи Радно и социјално право и обогаћују своје знање из ове области те се тако додатно стручно профилишу и усавршавају.

На мастер студијама из Радног и социјалног права студенти су дужни да слушају три (3) обавезна предмета и два (2) изборна предмета, који студенти сами бирају. Приликом уписа другог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Индивидуално радно право Обавезни 10 3+1 /
2. Колективно радно право Обавезни 10 3+1 /
3. Радни спорови Обавезни 10 3+1 /
4. Завршни рад Обавезни 20 / /
5. Међународно радно право Изборни 5 / 2+1
6. Европско радно право Изборни 5 / 2+1
7. Социјално право Изборни 5 / 2+1
8. Право заштите на раду Изборни 5 / 2+1
9. Аутономно радно право Изборни 5 / 2+1
10. Страни језик – Енглеска правна терминологија Изборни 5 / 2+1
11. Страни језик – Руска правна терминологија Изборни 5 / 2+1

 

Правно-историјске студије

На мастер студијама из Правно-историјских студија студенти се поближе упознају са одређеним специфичностима које са собом носе Правно-историјске студије и обогаћују своје знање из ове области те се тако додатно стручно профилишу и усавршавају.

На мастер студијама из Правно-историјских студија студенти су дужни да слушају три (3) обавезна предмета и два (2) изборна предмета, који студенти сами бирају. Приликом уписа другог семестра (Љетњег семестра) студент бира један од понуђених изборних предмета.

У табели испод дат је списак предмета са основним информацијама за сваки од њих. Кликом на назив одређеноg предмета бићете преусмјерени на детаљније објашњење о том предмету.

Број Акроним Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Институције римског права Обавезни 10 3+1 /
2. Упоредна правна традиција Обавезни 10 3+1 /
3. Правна традиција српског народа Обавезни 10 3+1 /
4. Завршни рад Обавезни 20 / /
5. Рецепција римског права Изборни 5 / 2+1
6. Грађански судски поступак у римском праву Изборни 5 / 2+1
7. Методе и технике правноисторијског истраживања Изборни 5 / 2+1
8. Уставна историја Србије 1835-1914. године Изборни 5 / 2+1
9. Душаново законодавство Изборни 5 / 2+1
10. Кодификације права у новом вијеку Изборни 5 / 2+1
11. Страни језик – Енглеска правна терминологија Изборни 5 / 2+1
12. Страни језик – Руска правна терминологија Изборни 5 / 2+1

 

Легенда за табеле у којима су приказани предмети на мастер студијима Правног факултета

Број – представља редни број који је дат за сврху лакшег прегледа предмета на сајту.

Акроним – означава кратко обиљежавање наведеног предмета.

Назив предмета – представља сам назив предмета.

Статус – означава статус предмета, односно означава да ли је слушање одређеног предмета обавезно или је то предмет који студенти сами, према својим склоностима могу изабрати за слушање и полагање.

ECTS – Европски систем преноса и акумулације бодова (енгл. European Credit Transfer and Accumulation System) је  нумерички систем квалитативног вредновања рада студента уложеног у стицање знања, способности и вјештина које су предвиђене програмом студирања, односно одређеним предметом у оквиру тог програма, а темељи се на процесу и исходу учења. Систем представља један од саставних елемената Болоњског процеса, а њиме је омогућено поређење различитих наставних програма на универзитетима и појединачним високошколским установама у Европи, као и признавање диплома. Уведен је и с циљем олакшавања планирања, провођења, признавања и вредновања квалификација и јединица учења, као и студентске мобилности. ECTS бодови се у принципу темеље на радном оптерећењу која се захтијева од студента, а додјељују се предметима с обзиром на количину радног оптерећења. Један бод износи отприлике 25 (двадесет и пет) до 30 (тридесет) радних сати, а 60 (шездесет) бодова је количина радног оптерећења студента за једну академску годину.

I (Зимски) семестар (предавања + вјежбе) – означава број предавања и вјежби по једном семестру. Први број представља број предавања, док други број означава број вјежби, гледано према седмичном нивоу.

II (Љетни) семестар (предавања + вјежбе) – означава број предавања и вјежби по једном семестру. Први број представља број предавања, док други број означава број вјежби, гледано према седмичном нивоу.