Академске Мастер студије, односно студије II циклуса на Правном факултету се организују од академске 2019/2020. године према новом студијском програму.

Студије II циклуса на Правном факултету (академске мастер студије) организују се кроз један студијски програм под називом «Мастер студије Право», који је подијељен на девет модула, и то:
1. Грађанско право
2. Међународно право
3. Кривично право
4. Пословно право
5. Државно право
6. Управно право
7. Радно и социјално право
8. Правно-историјске студије
9. Правно-економски модул

Студијски програм «Мастер студије Право» припада научној области Право.
Основни циљ студијског програма мастер академских студија је образовање одговарајућих стручњака из ужих научних области из научног поља Право, на нивоу мастера, који ће бити оспособљени за обављање сложених и руководећих послова, као и оспособљавање за даљи научно – истраживачки рад.

Студијски програм академских мастер студија траје једну студијску године и има 60 ЕCTS бодова. Настава на студијском програму организује се у два семестра, који имају по 30 ЕCTS бодова. 
Студијски програм је дефинисан тако да буде цјеловит, свеобухватан и усаглашен са студијским програмом Факултета на студијама I циклуса, и то према моделу 4+1+3.

Завршетком студија II циклуса у трајању од једне (1) године два (2) семестра кандидат стиче академско звање мастер права, са додатком дипломе уз назнаку студијског програма и три стотине (300) остварених ЕCTS бодова

Право уписа на II циклус студија имају:

  • Кандидати који су завршили додипломске студије на одређеном правном факултету у четворогодишњем трајању према раније важећем наставном плану и програму на јавној високошколској установи, односно кандидати који су завршили I циклус студија права са 240 ECTS бодова на јавној високошколској установи,
  • Кандидати који су завршили I циклус студија на одређеном правном факултету на приватној високошколској установи, под условом да је наставни план и програм тог факултета еквивалентан са наставним планом и програмом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и да су одговорни наставници на наставним предметима тог факултета бирани у наставничка звања у складу са одредбама закона који регулише област високог образовања.

 

Грађанско право

Модул Грађанско право – студент ће бити оспособљен за обављање сложених и специфичних радњи у рјешавању грађанскоправних проблема, за стварање и примјену прописа грађанскоправне природе и доношење појединачних правних аката у областима правосуђа, рада владиних институција, невладиних организација (удружења грађана и фондација) и привредних друштава.

У табели испод дат је списак предмета а основнe информације за сваки од њих можете погледати ОВДЈЕ.

Број Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Уговори грађанског права (облигациони, насљедни и брачни) Обавезни 10 3+1 /
2. Право регистра непокретности Обавезни 10 3+1 /
3. Студијски истраживачки рад Обавезни 5 СИР (60) /
4. Изборни предмет Изборни 5 2+1 /
5. Теорија извршног процесног права Обавезни 10 / 3+1
6. Завршни (мастер) рад Обавезни 20 / СИР (270)
Листа изборних предмета
7. Брачно имовинско право Изборни 5 2+1 /
8. Нотарско право Изборни 5 2+1 /
9. Теорија ванпарничног процесног права Изборни 5 2+1 /
10. Оставински поступак Изборни 5 2+1 /
12. Грађански судски поступак са међународним елементом Изборни 5 2+1 /
13. Право кредита Изборни 5 2+1 /

 

Међународно право

Модул Међународно право – студент ће бити оспособљен за обављање сложених и специфичних радњи из области дипломатског и конзуларног права, анализе и примјене међународних извора права, познаваће организацију и рад међународних судских органа и њихову праксу, биће квалификован за алтернативно рјешавање спорова и међународне трговинске арбитраже, као и за примјену прописа из правне стечевине Европске уније, што је од посебне важности у процесу хармонизације домаћег права са acquis communautaire.

У табели испод дат је списак предмета а основнe информације за сваки од њих можете погледати ОВДЈЕ.

Број Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Уговори међународне трговине Обавезни 10 3+1 /
2. Одабрана питања права Европске уније Обавезни 10 3+1 /
3. Изборни предмет Изборни 5 2+1 /
4. Студијски истраживачки рад Обавезни 5 СИР (60) /
5. Поступак пред Европским судом за људска права Обавезни 10 / 3+1
6. Завршни рад Обавезни 20 / СИР (270)
Листа изборних предмета
7. Рјешавање спорова у међународном праву Изборни 5 2+1 /
8. Право и дипломатија Изборни 5 2+1 /
9. Грађански судски поступак са међународним елементом Изборни 5 2+1 /
10. Заштита интелектуалне својине у међународном праву Изборни 5 2+1 /
11. Међународно компанијско право Изборни 5 2+1 /
12. Право међународних плаћања Изборни 5 2+1 /

 

Кривично право

Модул Кривично право – студент ће бити оспособљен за обављање сложених и специфичних радњи у рјешавању кривичноправних проблема, за стварање и примјену прописа кривичноправне природе и доношење појединачних правних аката у пословима из области судства, тужилаштва и адвокатуре.

У табели испод дат је списак предмета а основнe информације за сваки од њих можете погледати ОВДЈЕ.

Број Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Кривично право Обавезни 10 3+1 /
2. Кривично процесно право Обавезни 10 3+1 /
3. Изборни предмет Изборни 5 2+1 /
4. Студијски истраживачки рад Обавезни 5 СИР (60) /
5. Међународно кривично право Обавезни 10 / 3+1
6. Завршни (мастер) рад Обавезни 20 / СИР (270)
Листа изборних предмета
7. Кривично извршно право Изборни 5 2+1 /
8. Малољетничко кривично право Изборни 5 2+1 /

 

Пословно право

Модул Пословно право – студент ће бити оспособљен за обављање сложених и специфичних радњи у рјешавању пословноправних проблема и примјени позитивних прописа, те за стварање аутономног права и за доношење појединачних правних аката у привредним друштвима, правосуђу, владиним институцијама и невладиним организацијама (удружењима грађана и фондацијама) .

У табели испод дат је списак предмета а основнe информације за сваки од њих можете погледати ОВДЈЕ. 

Број Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Право друштава капитала Обавезни 10 3+1 /
2. Уговори у привреди Обавезни 10 3+1 /
3. Изборни предмет Изборни 5 2+1 /
4. Студијски истраживачки рад Обавезни 5 СИР (60) /
5. Банкарско право Обавезни 10 / 3+1
6. Завршни (мастер) рад Обавезни 20 / СИР (270)
Листа изборних предмета
7. Право конкуренције Изборни 5 2+1 /
8. Патентно право Изборни 5 2+1 /
9. Заштита потрошача Изборни 5 2+1 /
10. Нотарско право Изборни 5 2+1 /

 

Државно право

Модул Државно право – студент ће поред теоријских и позитивноправних сазнања о кључним појмовима, концепцијама, доктринама и институтима уставног права држава из регије и великих уставних система, ближе познавати најважнија начела правног поретка – начела уставности и законитости као и механизме њихове контроле и заштите, те ће бити оспособљен за послове из домена вршења локалне власти.

У табели испод дат је списак предмета а основнe информације за сваки од њих можете погледати ОВДЈЕ.

Број Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Упоредни уставни системи Обавезни 10 3+1 /
2. Право локалне самоуправе Обавезни 10 3+1 /
3. Изборни предмет Изборни 5 2+1 /
4. Студијски истраживачки рад Обавезни 5 СИР (60) /
5. Контрола уставности и законитости Обавезни 10 / 3+1
6. Завршни (мастер) рад Обавезни 20 / СИР (270)
Листа изборних предмета
7. Савремене правне теорије Изборни 5 2+1 /
8. Парламентарно право Изборни 5 2+1 /
9. Право и морал Изборни 5 2+1 /
10. Биоетика и право Изборни 5 2+1 /
11. Савремени правни системи Изборни 5 2+1 /
12. Уставни систем Босне и Херцеговине и ентитета Изборни 5 2+1 /

 

 

Управно право

Модул Управно право – студент ће бити оспособљен за обављање сложених и специфичних послова у смислу рјешавања проблема у управним стварима, за стварање и примјену прописа управноправне природе првенствено у области државне управе, судства, адвокатуре, као и за послове у надлежности владиних институција у најширем смислу.

У табели испод дат је списак предмета а основнe информације за сваки од њих можете погледати ОВДЈЕ.

Број Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Опште управно право Обавезни 10 3+1 /
2. Службеничко право Обавезни 10 3+1 /
3. Изборни предмет Изборни 5 2+1 /
4. Студијски истраживачки рад Обавезни 5 СИР (60) /
5. Управно процесно право- општи дио Обавезни 10 / 3+1
6. Завршни (мастер) рад Обавезни 20 / СИР (270)
Листа изборних предмета
7. Наука о јавној управи Изборни 5 2+1 /
8. Европски управни простор Изборни 5 2+1 /
9. Пореско право Изборни 5 2+1 /
10. Посебно управно право Изборни 5 2+1 /

 

Радно и социјално право

Модул Радно и социјално право – студент ће бити оспособљен за рјешавање радних спорова, за обављање сложених и специфичних послова у рјешавању других радноправних и социјалноправних проблема, стварању и примјени прописа из наведених грана права, превасходно у владиним институцијама, ванбуџетским фондовима, привредним друштвима, те у областима судства на свим инстанцама судске власти и адвокатуре.

У табели испод дат је списак предмета а основнe информације за сваки од њих можете погледати ОВДЈЕ.

Број Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Индивидуално радно право Обавезни 10 3+1 /
2. Службеничко право Обавезни 10 3+1 /
3. Изборни предмет Изборни 5 2+1 /
4. Студијски истраживачки рад Обавезни 5 СИР (60) /
5. Колективно радно право Обавезни 10 / 3+1
6. Завршни (мастер) рад Обавезни 20 / СИР (270)
Листа изборних предмета
7. Социјално право Изборни 5 2+1 /
8. Право социјалног осигурања Изборни 5 2+1 /

 

Правно-историјске студије

Модул Правно-историјске студије – студент ће познавајући римско право, са акцентом на поједине сегменте римског права (прије свега на стварно, облигационо и процесно право чије су правне институције принципи и општа правна начела инкорпорирана у савремена права модерних држава), традицију и насљеђе великих правних породица, упоредно и правну културу и савремене тенденције у упоредном праву, потпуно разумјети процесе настанка, еволуције и промјене права, што доприноси компетенцијама за рад у образовном процесу и за научно-истраживачки рад, те експертско учешће у стварању општих правних аката.

У табели испод дат је списак предмета а основнe информације за сваки од њих можете погледати ОВДЈЕ. 

Број Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Институције римског права Обавезни 10 3+1 /
2. Правна традиција српског народа Обавезни 10 3+1 /
3. Изборни предмет Изборни 5 2+1 /
4. Студијски истраживачки рад Обавезни 5 СИР (60) /
5. Упоредна правна традиција Обавезни 10 / 3+1
6. Завршни (мастер) рад Обавезни 20 / СИР (270)
Листа изборних предмета
7. Грађански судски поступак у римском праву Изборни 5 2+1 /
8. Уставна историја Србије 1835-1914. године Изборни 5 2+1 /
9. Кодификације права у Новом вијеку Изборни 5 2+1 /

 

Правно-економски модул

Модул Правно-економски – студент ће бити оспособљен за обављање сложених и специфичних радњи у рјешавању финансијскоправних проблема, за стварање и примјену позитивних прописа финансијскоправне природе и доношење појединачних правних аката у управним стварима, у раду институција законодавне и извршне власти, ванбуџетских фондова, привредних друштава, правосуђа и аквокатуре.

У табели испод дат је списак предмета а основнe информације за сваки од њих можете погледати ОВДЈЕ.

Број Назив предмета Статус ECTS I (Зимски) семестар

(предавања + вјежбе)

II (Љетни) семестар

(предавања + вјежбе)

1. Пореско право Обавезни 10 3+1 /
2. Буџетско право и савремени
буџетски системи
Обавезни 10 3+1 /
3. Изборни предмет Изборни 5 2+1 /
4. Студијски истраживачки рад Обавезни 5 СИР (60) /
5. Међународно финансијско право Обавезни 10 / 3+1
6. Завршни (мастер) рад Обавезни 20 / СИР (270)
Листа изборних предмета
7. Економија јавног сектора Изборни 5 2+1 /
8. Порески систем(и) БиХ Изборни 5 2+1 /
9. Акти управе и управне процедуре Изборни 5 2+1 /

 

Рјешење – други циклус

Легенда за табеле у којима су приказани предмети на мастер студијима Правног факултета

Број – представља редни број који је дат за сврху лакшег прегледа предмета на сајту.

Акроним – означава кратко обиљежавање наведеног предмета.

Назив предмета – представља сам назив предмета.

Статус – означава статус предмета, односно означава да ли је слушање одређеног предмета обавезно или је то предмет који студенти сами, према својим склоностима могу изабрати за слушање и полагање.

ECTS – Европски систем преноса и акумулације бодова (енгл. European Credit Transfer and Accumulation System) је  нумерички систем квалитативног вредновања рада студента уложеног у стицање знања, способности и вјештина које су предвиђене програмом студирања, односно одређеним предметом у оквиру тог програма, а темељи се на процесу и исходу учења. Систем представља један од саставних елемената Болоњског процеса, а њиме је омогућено поређење различитих наставних програма на универзитетима и појединачним високошколским установама у Европи, као и признавање диплома. Уведен је и с циљем олакшавања планирања, провођења, признавања и вредновања квалификација и јединица учења, као и студентске мобилности. ECTS бодови се у принципу темеље на радном оптерећењу која се захтијева од студента, а додјељују се предметима с обзиром на количину радног оптерећења. Један бод износи отприлике 25 (двадесет и пет) до 30 (тридесет) радних сати, а 60 (шездесет) бодова је количина радног оптерећења студента за једну академску годину.

I (Зимски) семестар (предавања + вјежбе) – означава број предавања и вјежби по једном семестру. Први број представља број предавања, док други број означава број вјежби, гледано према седмичном нивоу.

II (Љетни) семестар (предавања + вјежбе) – означава број предавања и вјежби по једном семестру. Први број представља број предавања, док други број означава број вјежби, гледано према седмичном нивоу.